Groot Schietveld is topnatuur, beheerevalutie dringt zich op

GROENRAND VINDT DAT EEN BEHEEREVALUATIE ZICH OPDRINGT 

Dankzij de relatieve rust en de minimale menselijke tussenkomst in het ecosysteem hebben we op het groot Schietveld een uitzonderlijke fauna en flora. Door het militair gebruik en de goede ecologische beheerafspraken in het verleden, is het een parel geworden. Militaire domeinen behoren tot de meest ongerepte en uitgestrekte natuurgebieden van Vlaanderen. Ze herbergen zeldzame fauna en flora, die zich er in alle rust kunnen ontwikkelen (weinig menselijke verstoring). 

Het Agentschap voor Natuur en Bos en het Ministerie voor Landsverdediging hebben afspraken gemaakt rond natuurgerichte maatregelen en het beheer van de terreinen. Dat gebeurde met financiële steun van de Europese overheid (LIFE) binnen het project Danah.  De naam Danah is afgeleid van Defensie + Agentschap voor Natuur en Bos = NAtuurHerstel. 

Tussen 2003 en 2010 werd hierdoor een belangrijke uitbreiding van de heidehabitats in het Groot Schietveld gerealiseerd. We hebben de indruk dat Danah wat aan het verwateren is en denken dat dit project ernstig geëvalueerd en eventueel bijgestuurd moet worden. 
Er moet gezorgd worden voor voldoende onderhoudsbeheer in de heidebiotopen, om (verdere) vergrassing en verbossing tegen te gaan. Op de landduinen en in de droge heide is begrazing hiervoor een geschikte maatregel, al zal bij instellen van een graasbeheer bijkomend plaggen/chopperen en het verwijderen van opslag nodig blijven.  Praktisch is het soms lastig om beheerswerken uit te voeren gezien het beperkt aantal dagen dat het terrein toegankelijk is voor beheerswerken. Men mag niet vergeten dat het een militair domein is. Maar waar een wil is, is ook een weg.  
De zwartgeblakerde nalatenschap van de brand in het Groot Schietveld is slechts het zichtbare deel van het drama. 
GroenRand kreeg veel bezorgde reacties, vooral rond het toekomstig herstel van het gebied. De schade in de bodem is weliswaar niet direct te zien, maar wel een cruciale factor bij het potentiële herstel.  De mate waarin de bodem het te verduren heeft gehad, is wellicht de belangrijkste vraag.  Want die bodem is immers de basis voor wat er kan groeien. Het bepalen van de impact van het vuur op de bodemchemie is dan ook een cruciale stap in het proces.  Misschien valt de bodemschade mee? 

Eens de schade geweten dan moet er zo snel als mogelijk de eerste herstelmaatregelen voorbereid worden (ook om toekomstige branden te voorkomen, want droge grassen zijn brandversnellers). 

Er zou vlug gestart moeten worden met schapenbegrazing. Want je moet de ongewenste pioniers, zoals het pijpenstrootje, voorblijven. Voor je het weet is alles weer aan het vergrassen of het groeit dicht met de opslag van ongewenste begroeiing, waardoor o.a. de heide überhaupt geen kans krijgt zich te ontwikkelen. Het pijpenstrootje bloeit in de maanden juli, augustus en september en vormt forse pollen. De plant sterft elk jaar af aan het einde van de zomer. Het wordt heel droog en brandt als hooi. Het pijpenstrootje komt massaal voor op de natte heidegebieden door het wegvallen van de begrazing. 

Het Groot Schietveld heeft een hogere graad van vergrassing dan de Kalmthoutse Heide, wellicht omdat hier minder intensief ingezet wordt op begrazing en kleinschalig plaggen. Kleinschalig verwijderen van de vegetatie en een deel van de bovenste humuslaag kan helpen. Plaggen in sommige delen remt de ontwikkeling van grassen extra fors af. 

GroenRand wenst het Groot Schietveld te integreren in een Nationaal Park omdat er dan wellicht meer middelen vrijkomen voor volgehouden beheerswerken. Het beheer zal dan meer gericht zijn op het bereiken van een duurzame bescherming en ontwikkeling van landschapsecologische processen en de bijhorende ecosystemen, habitats en soorten. 
De Natuurkern vormt het hart van het Nationaal Park en kan bestaan uit één of meerdere deelkernen met volgende bestemming volgens Gewestplan: natuurgebied en reservaatgebied, bosgebied, parkgebied, buffergebied, overig groen, valleigebied en militair domein.

DEEL DIT ARTIKEL

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Eén reactie

  1. het is een natuurgebied geworden doordat het een schietveld is, men moet prioriteiten stellen.
    Natuurlijk schietoefeningen doen met lichtkogels in een domein dat op dit ogenblik er poederdroog bijlicht zonder brandbestrijdingsvoorzieningen, is om moeilijkheden vragen….

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *