Nieuw districtsbestuur in Berendrecht-Zandvliet-LilloIn het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo is een bestuursakkoord bereikt tussen N-VA en Team 2040.  Districtsburgemeester wordt Carl Geeraerts van N-VA. Hij volgt Marcel Bartholomeeussen (SP.a) op die eerste schepen wordt. Het tweede schepenambt gaat naar Rudi Sempels (N-VA). Het derde schepenmandaat komt toe aan Nathalie Aertssen van SP.a, waarmee voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen.
Het voorzitterschap van de districtsraad en de commissie gaat voor drie jaar naar Marc Maes van N-VA. Vanaf 1 januari 2016 wordt het opgenomen door een verkozene van Team 2040. De installatievergadering vindt plaats op maandag 21 januari om 20 uur in het districtshuis te Berendrecht. Deze vergadering wordt geleid door huidig voorzitter Karel Hendrickx (SP.a)
Eerder al was tussen de twee groepen een programmaovereenkomst gemaakt dat aan de districtsraad wordt voorgelegd. Deze bestaat uit 6 verkozenen van de N-VA, 5 van Team 2040, 3 VB en 1 Burgerbelangen. In een mededeling van het district wordt de verdeling van de schepenmandaten gegeven. Lokaal verkeersbeleid, parkeren en wijkcirculatieplannen gaan naar N-VA, evenals Cultuur, Communicatie, Decentralisering, Veiligheid, Ruimtelijke Ordening, Waterhuishouding, Financien en Burgelijke Stand. Team 2040 krijgt heraanleg straten, riolen en Groenaanleg, Begraafplaatsen, Jeugd, Sport, Seniorenbeleid, Wijkoverleg, Lokale Economie, en Milieu.

foto: Carl Geeraerts

Marcel Bartholomeeussen: vroeger zaten we met 4 in Antwerpen

Districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen (SP.a) vindt het Polderdistrict voor de volgende zes jaar niet ondervertegenwoordigd in de Antwerpse gemeenteraad. ‘Tenminste nu Danielle Meirsman van de N-VA beslist heeft te gaan zetelen’, zegt hij.
‘In de afgelopen legislatuur hadden we niemand, tenzij Angie Bosmans van het Vlaams Belang die maar enkele maanden raadslid kan zijn in Antwerpen, in opvolging van de overleden Staf Neel.
 ‘In de vroegere gemeenteraad van de stad Antwerpen voor de fusie, zaten we lange tijd met vier uit de Polder in het stadhuis. Antwerpen had toen iets meer dan 200.000 inwoners. Berendrecht-Zandvliet- Lillo had er zo’n 9000. Verhoudingsgewijs waren we oververtegenwoordigd met twee Socialisten, één CVP-er en één Volkunieman. We vormden toen een ‘klavertje vier’ en kregen bijna alles gedaan van het stadsbestuur, tot jalousie van de andere raadsleden. Ikzelf heb na de fusie geruime tijd alleen het Polderdistrict vertegenwoordigd. Omdat ik veel relaties had opgebouwd op alle vlakken en omdat schepenen mij steunden kon ik ook toen veel gedaan krijgen voor onze dorpen. Het is nu lang niet gemakkelijk meer om van hieruit verkozen te geraken. Alleen als je partij veel stemmen haalt zoals nu de N-VA, kan je er geraken.’

Nog altijd geen nieuw districtsbestuur in de Polder

In het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo is nog altijd geen akkoord bereikt tussen N-VA en Team 2040 over de samenstelling van het nieuwe districtsbestuur.
 Er wordt vanuit de onderhandelaars weinig gelost over de besprekingen. Maar  een ingewijde die van dichtbij de zaken volgt, gaf enige uitleg. De N-VA die zes zetels haalde op de vijftien, zou de burgemeester leveren en verder het voorzitterschap van de raad en één schepen. Team 2040 (SP.a samen met CD&V en Open Vld) haalde vijf gekozenen en zou twee schepenen krijgen.
 Rudi Sempels die bij N-VA de lijst trok en de meeste voorkeurstemmen haalde, wordt geen districtsburgemeester omdat hij dit niet kan laten samengaan met zijn beroepsbezigheden. Hij zou schepen worden terwijl het burgemeesterschap naar zijn partijgenoot Karel Geeraerts zou gaan. Om het voorzitterschap van de districtsraad wordt nog strijd geleverd. Aan de hand van de voorkeurstemmen zou dit de Vlaamsnationalist Willem van Alsenoy (voorzitter van N-VA) zijn.
 Bij Team 2040 wordt uittredend burgemeester Bartholomeeussen schepen. Naar wie het tweede mandaat gaat is  nog niet zeker. Mogelijk wordt dit Nathalie Aertssen die op de lijst werd verkozen als SP.a-lid. Zij is de enige vrouw die kans maakt. N-VA heeft geen vrouwelijke verkozenen op overschot omdat Danielle Meirsman naar de gemeenteraad gaat. Bij Burgerbelangen is een man gekozen. Vlaams Belang pakt uit met drie vrouwen. Maar die mogen echter niet meedoen ingevolge het ‘cordon sanitaire’.   

Danielle Meirsman gaat naar Antwerpse gemeenteraad

Danielle Meirsman (N-VA) wordt niet langer districtsschepen in de polder. Woensdag  2 januari legt zij de eed af als Antwerps gemeenteraadslid voor N-VA. Zij is er de enige verkozene uit het polderdistrict.

Met de aanstelling van Danielle Meirsman krijgt de polder terug een rechtstreekse lijn met het stadhuis. Wie haar plaats als districtsschepen overneemt, is nog niet geweten. “Het bestuursakkoord voor de polder is ondertekend. Nu wordt met Team 2040 onderhandelt over de mandaten, de bevoegdheden en dan pas worden er namen op geplakt”, legt Meirsman uit.

Danielle Meirsman maakt sedert oktober 1994 deel uit van de districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo, waarvan 18 jaar als districtsschepen.

Bij het aantreden van de nieuwe legislatuur in januari 1995 werd ze voor de VLD verkozen en tot bureaulid, voorloper van het huidige districtsschepenambt. In januari 2001 werd Danielle voor de  VLD-fractie districtsschepen voor jeugd, communicatie en sport.

Toen Danielle in 2006 toetrad tot de plaatselijke kiesvereniging “Verenigde Polderbelangen”, besliste het VLD-partijbestuur op basis van de statuten haar lidmaatschap te beëindigen. In januari 2007 legde ze de eed af als districtsschepen, met ondermeer jeugd, communicatie, mobiliteit en wijkoverleg als bevoegdheden.
Ze maakte werk van regelmatig scholenoverleg ‘over de netten heen’, het onthaal van nieuwe inwoners in het district en de opstart van wat in de toekomst “Jeugdhuis 2040” zal worden. In augustus 2011 trad “Polderbelangen” toe tot de N-VA.

N-VA en Team 2040 ondertekenen bestuursakkoord

De coalitiebesprekingen in het Polderdistrict zijn rond. Maandag10 december  kwamen de onderhandelaars van N-VA Polder en Team 2040 bijeen voor een laatste onderhandelingsronde. “We hebben tijdens de laatste knelpunten weggewerkt en zijn blij dat er een evenwichtig en ambitieus bestuursakkoord op tafel ligt”, laten Marcel Bartholomeeussen voor Team 2040 en Willem van Alsenoy voor N-VA weten. Beide voorzitters ondertekenden het bestuursakkoord. Na de inhoudelijke onderhandelingen starten nu de gesprekken over de verdeling van de bevoegdheden en de mandaten. “Op het einde van de week laten we Team 2040 weten welke bevoegdheden N-VA graag wil. Onze coalitiepartner reageert hierop en pas daarna worden namen op de bevoegdheden gezet”, zegt van Alsenoy. Het district moet naast een burgemeester ook drie schepenen hebben. Er mag een districtsvoorzitter worden aangeduid.

Nog geen eensgezindheid in Polderdistrict

In een  persmedeling van maandag 26 november zegt Team 2040 recent de “voorbereidende tekst” ontvangen te hebben van N-VA Polder voor coalitiebesprekingen.
 In de loop van de week zal het team 2040 deze nota analyseren en bijsturen volgens zijn inzichten van team 2040. ‘In de voorbereidende gesprekken zijn een aantal knelpunten duidelijk tot uiting gekomen en deze vinden wij opnieuw terug in vermelde voorbereidende tekst’, luidt het. 

Programma’s lopen samen

De programma’s van N-VA en Team 2040 lopen wel op een groot aantal vlakken samen maar een 3-tal thema’s, die van groot belang zijn voor de verdere toekomst van ons district, vragen om een verduidelijking ten gronde. Over deze thema’s werd nog geen eensgezindheid bereikt.’ Aldus de nota van Team 2040, waarin echter niet nader gezegd wordt over welke knelpunten het gaat.

Niet over het ijs van één nacht

Voorzitter Marcel Bartholomeeussen voegt er aan toe ‘niet over het ijs van één nacht te willen gaan maar te opteren voor een bespreking ten gronde met goed voorbereide participanten en goed uitgewerkte documenten.’ Hij roept ook op om een goed uitgewerkt bestuursakkoord te maken, gedragen door een ruime meerderheid. ‘Dat is de sleutel tot succes en iedere bewoner van het district heeft het recht om goede, deskundige en ervaren districtsbestuurders te hebben’. ‘Deze laatsten moeten er alles aan doen om de belangen van hun district overal te verdedigen’, aldus Marcel Bartholomeeussen.
 ‘Daarom werken wij geduldig aan een consensusvoorstel dat voorgelegd wordt op de volgende coalitiebespreking ’.
Wanneer deze doorgaat is nog niet geweten. Verschillende deelnemers konden de vooropgezette datum van 3 december niet aanwezig zijn.

Stilte rond knelpunten 

Bij N-VA werd eerder al een verduidelijking gevraagd over een aantal punten. Voorzitter Willem Van Alsenoy van N-VA-Polder sprak van een constructief gesprek,“dat veel te maken heeft met het voorbereidend werk van beide partijen’’
Ook bij N-VA wordt het stilzwijgen bewaard over mogelijke knelpunten.(sdl)

Districtsschepen Danielle Meirsman moet kiezen tussen Polder en Stad

Het Polderdistrict deed op lijsten van verschillende partijen mee aan de verkiezing van de Antwerpse gemeenteraad. Alleen bij N-VA is er een verkozene, met name Danielle Meirsman, verkozen als 47ste gemeenteraadslid op een totaal van 55. Zij behaalde op de dertiende plaats van de Vlaams-Nationalistische lijst 1027 voorkeurstemmen.
Ook in het district werd zij verkozen van op de 2de plaats met 377 voorkeurstemmen, maar zij zal een keuze moeten maken tussen een van de twee mandaten. Als Meirsman voor het district kiest, kan haar echtgenoot Marc Maes daar geen mandaat opnemen. Hij werd met 137 voorkeurstemmen verkozen op de N-VA lijst Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

N-VA Polder
Nog bij N-VA haalde Zandvlietenaar Willem van Alsenoy op de Antwerpse gemeentelijst 587 voorkeurstemmen, wat hem geen zetel opleverde. Op de districtslijst haalde hij wel een mandaat met 138 stemmen. Van Alsenoy, vroeger voorzitter van de Volksunie, zat eerder al in de districtsraad maar dan voor Polderbelangen waarvan hij stichter en voorzitter was. Hij is nu voorzitter van de winnende N-VA in de Polder.

Aan vrouwen geen tekort
Bij Open VLD ging Magda Heeffer uit Zandvliet voor 148 stemmen op de lijst voor de gemeenteraad maar zij werd niet verkozen
Bij Vlaams Belang haalde Angie Bosmans 668 stemmen op de 13de plaats van de gemeentelijst. Zij zal nog tot januari zetelen in het Antwerpse stadhuis als opvolgster van VB-raadslid Staf Neel die in de zomer overleed. Op de districtslijst werd Bosmans verkozen met 466 voorkeurstemmen, samen met nog twee VB-kandidates: An van Uffelen en Jenny Vekemans. Aan vrouwen dus geen tekort bij het VB. Wel bij N-VA waar de zes , op Meirsman na allemaal mannen zijn.

Stadslijst
Op de Stadslijst van Patrick Janssens waagde ook districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen zijn kans. Hij kwam uit op 603 voorkeurstemmen maar werd niet verkozen. Dat was wel het geval op de districtslijst Team 2040 waar hij 630 voorkeurstemmen haalde. Zijn strijdgenoot Zander Vliegen kwam bij de Stadslijst op 690 stemmen maar werd niet verkozen voor de gemeenteraad. Dat was wel zo voor het district waar hij 494 voorkeurstemmen vergaarde. Nog op de Stadslijst stond als onafhankelijke barones Antoinette Pecher uit Lillo die 518 ‘supporters’ won maar niet verkozen werd.

Uitslagen polder gemeenteraad Antwerpen

Bij N-VA is Danielle Meirsman verkozen als 47ste (op 55 totaal) gemeenteraadslid. Zij behaalde op de dertiende plaats 1027 voorkeurstemmen. Ook in het district werd zij verkozen (2de plaats) met 377 voorkeurstemmen.
Nog bij N-VA gemeenteraad haalde Willem van Alsenoy 587 voorkeurstemmen, maar niet verkozen. Op de districtslijst werd hij verkozen met 138 stemmen

Bij Open VLD haalde Magda Heeffer 148 stemmen; niet verkozen

Bij Vlaams Belang haalde Angie Bosmans 668 stemmen op de 13de plaats; niet verkozen. Opo district 466 voorkeurstemmen en verkozen

Op de stadslijst kwam Marcel Bartholomeeussen uit op 603 voorkeurstemmen; niet verk.;Op disrtrict haalde hij 630 voorkeurstemmen en verkozen. Zander Vliegen kwam op 690 stemmen voor gemeenteraad en niet verkozen. Op district haalde hij 494 voorkeurstemmen en verkozen.

Antoinette Pecher die opkwam op de stadslijst als onafhankelijke haalde 518 voorkeurstemmen.

N-VA Polder gaat praten met Team 2040

Namens N-VA Polder heeft lijsttrekker Rudi Sempels aan Team 2040 (SP.A, CD&V, Open VLD) een verzoek gedaan om onderhandelingen te beginnen.  Deze zouden op het einde van de week plaatsvinden. Districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen (SP.A) zal de afvaardiging van Team 2040 leiden.

Bij de verkiezingen van zondag heeft N-VA (vroeger Polderbelangen) 6 zetels gehaald in het Polderdistrict. Het kartel kwam op 5 zetels. Burger Belangen haalde 1 mandaat en Vlaams Belang drie.

N-VA grote overwinnaar in onze regio


In 4 van de 6 gemeenten en districten van onze regio heeft de N-VA de mogelijkheid om het heft in handen te nemen. Alleen in Kapellen en Kalmthout blijven respectievelijk Open VLD en CD&V met Dirk Van Mechelen en Lucas Jacobs aan de leiding. In Stabroek heeft de N-VA-tsunami wel het meest huis gehouden. De Vlaams Nationalistische partij haalt 10 zetels op de 25. Het gevolg is dat sinds de periode 1989-1995 terug met 2 partijen wordt bestuurd: N-VA gaat samen met CD&V die 5 zetels haalt. De N-VA neemt niet alleen de burgemeester maar ook 3 schepenambten, inbegrepen het OCMW-voorzitterschap op. De CD&V haalt 2 schepenen uit de brand en het ondervoorzitterschap van het OCMW. We kregen alvast een mooie reactie op onze site: ‘Nieuwe voertaal in Stabroek: geen Engels maar Frans’.

De N-VA haalde in Brasschaat eveneens een klinkende overwinning 36,9% van de stemmen. Jan Jambon haalde 5.278 voorkeurstemmen en is kandidaat burgemeester. Voor een coalitie gaat zijn voorkeur uit naar CD&V die 9 zetels haalden waardoor een meerderheid wordt gevormd van 23 zetels op 33. Uittredend burgemeester Dirk de Kort haalde 3834 voorkeurstemmen en beseft dat hij zijn burgmeesterssjerp zal moeten inleveren.

In het district Ekeren wordt de N-VA in één klap de grootste met 42% van de stemmen wat goed is voor 9 zetels op een totaal van 19 zitjes. Dat is één zetel te weinig voor een volstrekte meerderheid. Lijsttrekker Koen Palinckx wordt in alle geval de nieuwe districtsburgemeester van Ekeren in opvolging van Ronny Kruyniers (Sp.a). De Ekerse bevolking heeft duidelijk gekozen voor verandering. Het is nog niet duidelijk naar wie de keuze van Koen Palinckx gaat. Gezien het CD&V verleden van Palinckx ligt het niet voor de hand dat hij voor die partij zal kiezen.

In Kalmthout verandert er weinig. De CD&V heeft weliswaar 2 zetels verloren maar behoudt toch de volstrekte meerderheid. Lukas Jacobs blijft met een monsterscore van 3404 voorkeurstemmen, als burgemeester aan het bewind.

In Kapellen kreeg Open VLD 43% van kiezers achter zich en N-VA 27%. Zij willen samen de volgende 6 jaar de gemeente besturen. Dirk Van Mechelen wordt opnieuw voorgedragen als burgemeester. N-VA levert de tweede en vierde schepen, die tevens de voorzitter van het OCMW wordt. Deze laatste post gaat naar Valerie Van Peel (N-VA lijsttrekker).

In het Polderdistrict Berendrecht-Zandvliet-Lillo liggen de zaken moeilijk. Hier haalt N-VA weliswaar 6 zetels of 1 meer dan ‘Team 2040’, maar kan niet aan een meerderheid geraken dan met dit kartel. Ook de lijst Burgerbelangen die 1 zetel haalde kan geen soelaas bieden. En met Vlaams Belang, dat 3 zetels behield, wil niemand samen gaan. Hoewel Angie Bosmans haar diensten heeft aangeboden. Districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen zegt de voorstellen van N-VA af te wachten.

Hieronder vindt u een top 10 van de voorkeurstemmen.

Brasschaat

1. Jan Jambon (N-VA) 5278
2. Dirk de Kort (CD&V) 3834
3. Adinda Van Gerven (N-VA) 967
4. Steven Broos (Brasschaat 2012) 891
5. Dimitri Hoegaerts (Vlaams Belang) 747
6. Jef Konings (CD&V) 687
7. Sophie De Roeck (CD&V) 645
8. Luc Sevenans (N-VA) 559
9. Berre Van Deuren (CD&V) 538
10. Karina Speleers-Hans (N-VA) 496

Ekeren

1. Koen Palinckx (N-VA) 2070
2. Filip De Winter (Vlaams Belang) 1032
3. Ronny Kruyniers (Sp.a) 946
4. Lieve Van der Veken (N-VA) 531
5. Sabine Coene (N-VA) 426
6. Marc Elseviers (CD&V) 422
7. Ilse De Schutter (Groen) 406
8. Kristel Somers (N-VA) 347
9. Kurt Van Noten (Vlaams Belang) 315
10. Nathalie Weeremans (N-VA) 304

Kalmthout

1. Lukas Jacobs (CD&V) 3404
2. Ivo Dockx (N-VA) 871
3. Clarisse De Rydt (N-VA) 829
4. Jef Van den Bergh (CD&V) 574
5. Maarten De Bock (CD&V) 529
6. Jan Oerlemans (CD&V) 449
7. Silke Lathouwers (CD&V) 446
8. Francken René (CD&V) 427
9. Georges Verpraet (N-VA) 408
10. Dirk Van Peel (Cd&V) 394

Kapellen

1. Dirk Van Mechelen (Open VLD) 3487
2. Valerie Van Peel (N-VA) 1671
3. Sabine Van Dooren (Open VLD) 1104
4. Luc Janssens (Open VLD) 962
5. Koen Helsen (Open VLD) 804
6. An Stokmans (Open VLD) 762
7. Ria Van Oncen (Open VLD) 700
8. Marc De Smet (Open VLD) 673
9. Harold Van der Kraan (Sp.a) 586
10. Frederic Van Haaren (Open VLD) 518

Polderdistrict

1. Rudi Sempels (N-VA) 633
2. Marcel Bartholomeeussen (Team 2040) 630
3. Zander Vliegen (Team 2040) 494
4. Angie Bosmans (Vlaams Belang) 466
5. Danielle Meirsman (N-VA) 377
6. Nathalie Aertssen (Team 2040) 230
7. Roger Dons (Team 2040) 190
8. Karel Hendrickx (Team 2040) 185
9. Frank Frederickx (Burgerbelangen) 175
10. Carl Geeraerts (N-VA) 146

Stabroek

1. Liesbeth Verhaert (CD&V) 1066
2. Rik Frans (N-VA) 989
3. Raf Engels (Open VLD) 778
4. Kim Dorikens (Sp.a) 600
5. Guido Van Gansen (Vlaams Belang) 484
6. Veerle Nuyts (N-VA) 459
7. Sam Gabriels (CD&V) 449
8. Herman Jongenelen (CD&V) 339
9. Sonja Janssens (CD&V) 312
10. Ludo Verschueren (N-VA) 280


1 2 3 4 5