Danckerseweg geen straat voor iedereen

De verkeerssituatie in Danckerse Weg te Stabroek wijzigt definitief vanaf 1 november 2017. De weg kan enkel gebruikt worden door voetgangers, fietsers, bromfietsers klasse A, landbouwers/loonwerkers en andere vergunninghouders. Alle andere verkeersdeelnemers hebben een toegangsverbod.

De straatcode voor Danckerse Weg is in feite niet nieuw. Na de heraanleg in 2003 werd het aanvullend verkeersreglement van kracht. Het doel was enerzijds het verkeer voor zachte weggebruikers veiliger te maken. Danckerse Weg wordt dagelijks gebruikt door fietsers en is gelegen aan de recreatiezone Moretusbos en het kasteel Ravenhof. Voor de heraanleg bood de weg  geen bescherming aan zwakkere weggebruikers. Anderzijds was het ook een doelstelling om het zwaar landbouwverkeer, dat voor de akkers aan de noordelijke zone van het centrum (Oud Broek) door het centrum van Stabroek moeten rijden, uit de dorpskern te houden door een gerichte en voorbehouden verkeersverbinding te ontwikkelen, een soort bypass naar het noordelijk gelegen landbouwgebied. Deze 2 uitgangspunten waren bepalend voor de breedte van de betonstroken van Danckerse Weg. Ander gemotoriseerd verkeer was dus vooraf uitgesloten omdat de wegbreedte zich niet leent tot een optimaal en veilig gebruik. De smalle weg leidt onder deze omstandigheden enkel tot hinder of gevaar onder de weggebruikers.
Reglementaire verkeerssignalisatie en een slagboom moesten het gebruik van de prioritaire doelgroep toelaten en alle andere tegenhouden. De slagboom was een eenvoudige oplossing om uitzonderlijk in te gaan op evenementen zoals een wielerwedstrijd. Door sabotage en vandalisme aan de slagboom werd het toegelaten gebruik jarenlang een dode letter. Een nieuwe en grondige investering aan de infrastructuur drong zich uiteindelijk op. Door de bediening van de slagboom te automatiseren is het door de toegelaten gebruiker eenvoudiger te bedienen. De fietsers en motorfietsen klasse A krijgen doorgang via een sluis. Het spreekt voor zich dat elke vorm van vandalisme aan openbaar patrimonium totaal onaanvaardbaar is. Daarom moet een camerabewaking vandalisme of sabotage voorkomen. De camerabewaking is gericht op de zone aan de slagboom en bewaakt deze continue. 
Het toegelaten landbouwverkeer werd opnieuw onderzocht en vergund. Andere vergunninghouders worden geval per geval bekeken. Een aanvraag tot doorgang moet schriftelijk gebeuren. Deze wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 99 te 2940 Stabroek of per mail naar gemeentewerken@stabroek.be
De aanvraag vermeldt naam en adres, eventueel ondernemingsnummer en een gemotiveerde uitleg waarom een doorgangsregeling wordt gevraagd, hetzij occasioneel hetzij permanent.
 

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *