Danckerseweg geen straat voor iedereen

De verkeerssituatie in Danckerse Weg te Stabroek wijzigt definitief vanaf 1 november 2017. De weg kan enkel gebruikt worden door voetgangers, fietsers, bromfietsers klasse A, landbouwers/loonwerkers en andere vergunninghouders. Alle andere verkeersdeelnemers hebben een toegangsverbod.

De straatcode voor Danckerse Weg is in feite niet nieuw. Na de heraanleg in 2003 werd het aanvullend verkeersreglement van kracht. Het doel was enerzijds het verkeer voor zachte weggebruikers veiliger te maken. Danckerse Weg wordt dagelijks gebruikt door fietsers en is gelegen aan de recreatiezone Moretusbos en het kasteel Ravenhof. Voor de heraanleg bood de weg  geen bescherming aan zwakkere weggebruikers. Anderzijds was het ook een doelstelling om het zwaar landbouwverkeer, dat voor de akkers aan de noordelijke zone van het centrum (Oud Broek) door het centrum van Stabroek moeten rijden, uit de dorpskern te houden door een gerichte en voorbehouden verkeersverbinding te ontwikkelen, een soort bypass naar het noordelijk gelegen landbouwgebied. Deze 2 uitgangspunten waren bepalend voor de breedte van de betonstroken van Danckerse Weg. Ander gemotoriseerd verkeer was dus vooraf uitgesloten omdat de wegbreedte zich niet leent tot een optimaal en veilig gebruik. De smalle weg leidt onder deze omstandigheden enkel tot hinder of gevaar onder de weggebruikers.

Reglementaire verkeerssignalisatie en een slagboom moesten het gebruik van de prioritaire doelgroep toelaten en alle andere tegenhouden. De slagboom was een eenvoudige oplossing om uitzonderlijk in te gaan op evenementen zoals een wielerwedstrijd. Door sabotage en vandalisme aan de slagboom werd het toegelaten gebruik jarenlang een dode letter. Een nieuwe en grondige investering aan de infrastructuur drong zich uiteindelijk op. Door de bediening van de slagboom te automatiseren is het door de toegelaten gebruiker eenvoudiger te bedienen. De fietsers en motorfietsen klasse A krijgen doorgang via een sluis. Het spreekt voor zich dat elke vorm van vandalisme aan openbaar patrimonium totaal onaanvaardbaar is. Daarom moet een camerabewaking vandalisme of sabotage voorkomen. De camerabewaking is gericht op de zone aan de slagboom en bewaakt deze continue. 

Het toegelaten landbouwverkeer werd opnieuw onderzocht en vergund. Andere vergunninghouders worden geval per geval bekeken. Een aanvraag tot doorgang moet schriftelijk gebeuren. Deze wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 99 te 2940 Stabroek of per mail naar gemeentewerken@stabroek.be

De aanvraag vermeldt naam en adres, eventueel ondernemingsnummer en een gemotiveerde uitleg waarom een doorgangsregeling wordt gevraagd, hetzij occasioneel hetzij permanent.

 

Nieuwe afdeling van UNIZO wil klanten naar Kalmthoutse ondernemers leiden

Enkele Kalmthoutse ondernemers slaan de handen in elkaar en hebben een nieuwe afdeling van UNIZO opgericht. Zij willen de samenwerking tussen winkeliers, ondernemers en vrije beroepen in Kalmthout nog versterken. Met ‘Kwinkelen’ – winkelen in Kalmthout – lanceren ze een nieuw concept om klanten te laten kiezen voor lokale ondernemers.
“Eigenlijk was het onze burgemeester, Lukas Jacobs (CD&V), die ons in het debat rond een commercieel plan voor Kalmthout, aanspoorde om opnieuw nauwer samen te werken met de Kalmthoutse ondernemers”, vertelt Jos Joosen. “Wijlen Fa Jacobs, vader van Lukas, was zo’n dertig jaar geleden de drijvende kracht achter de Kalmthoutse afdeling van Nationaal Christelijk Middenstands Verbond (NCMV). Ludo de Caigny van de toenmalige sportwinkel Sportiek in winkelcentrum De Beek was onze voorzitter en ik was secretaris van de afdeling, maar zo’n vijftien jaar geleden is dat in Kalmthout helemaal stilgevallen”, blikt Jos Joosen terug.
Het gemeentebestuur nodigde enkele ondernemers uit om mee na te denken over een commercieel plan voor Kalmthout. Met de hulp van UNIZO willen de 180 winkeliers in Kalmthout, maar ook alle andere ondernemers en vrije beroepen  zich verbinden en zo elkaar versterken.

Kwinkelen
“Naar het voorbeeld van Zwijndrecht, waar ze aan Zwinkelen doen, lanceren wij in Kalmthout Kwinkelen”, geven Koen en Jos aan waar ze de mosterd haalden. “Een leuke woordspeling die verwijst naar winkelen in Kalmthout en wij hopen dat het kan uitgroeien tot een actief werkwoord: ‘k winkel in Kalmthout, jij ook?”. “De bedoeling is om routes uit te stippelen waarbij groepen van een tiental klanten een vijftal lokale handelaars bezoeken. Zo willen we de Kalmthoutenaren warm maken om nog meer te kiezen voor de winkels in hun buurt. Laat ons met z’n allen gezellig Kwinkelen”, lachen Koen en Jos.

Nieuwe website
 Geregeld worden er activiteiten georganiseerd om de Kalmthoutse ondernemers samen te brengen. Zo verwelkomen zij op 22 november Kurt Ostyn in OKA Kalmthout. Hij vertelt hoe je als ondernemer in zeven stappen een ‘local hero’ kan worden.  Er wordt ook volop gewerkt aan een website om het concept Kwinkelen, de lokale UNIZO-afdeling en natuurlijk alle ondernemers uit de gemeente voor te stellen. “Momenteel vormen een achttal Kalmthoutse ondernemers de stuurgroep, maar we zoeken zeker nog nieuwe leden om onze team te versterken”, besluiten Koen Gielen en Jos Joosen.
Stuurgroep UNIZO – Ondernemers Kalmthout bestaat momenteel uit: Koen Gielen, Katleen Joosen, Anita Oerlemans, Jos Joosen, Kristof Joosen, Caroline Daemen, Tiemen Van Gught en Ludwig Struyf.

Kapellenaar wordt nieuwe secretaris JONG VOKA Antwerpen-Waasland

Bij de vernieuwing van het bestuur bij JONG VOKA Antwerpen-Waasland werd de 29-jarige Mathias Adriaenssens uit Kapellen bevestigd als nieuwe secretaris van deze vereniging. JONG VOKA groepeert in de schoot van haar moedervereniging VOKA, ofwel de Kamer van Koophandel, jonge ondernemers en ondernemende kaderleden tot 40 van alle Antwerpse bedrijven rondom Antwerpen en uit het Waasland. Vanuit haar hoofdkwartier vlakbij de Antwerpse Meir organiseren ze maandelijkse activiteiten met deelnemers uit alle markten en sectoren, en als koepelvereniging met groot ledenaantal is ze een toonaangevende stem in het Antwerpse bedrijfsleven.
Mathias Adriaenssens, die professioneel werkzaam is als één van de export-verantwoordelijken bij een grote rederij in Antwerpen was reeds twee jaar actief bij deze vereniging en een gekend gezicht in de Antwerpse maritieme sector. Binnen Kapellen is hij ondermeer gekend als gewezen voorzitter JONG VLD Kapellen, gemeenteraadslid en organisator bij de Putse Oud-Chiro vzw.

Prijs actie Buitengewoon Brasschaat uitgereikt

Buitengewoon Brasschaat organiseerde een zomeractie: opdracht was een originele foto in te sturen met een duidelijke link naar Buitengewoon Brasschaat of Brasschaat in het algemeen. Een neutrale jury heeft alle inzendingen bekeken en de uiteindelijke beslissing is gevallen op een inzending van Marleen Domen (wijk Sint-Mariaburg) met een foto genomen in Middelkerke. Een prachtig beeld met de Brasschaatse Parkbode in de hand. Volgens Berre Van Deuren is dit zeker niet de laatste actie, het blijft onze bedoeling mensen die zich op één of andere manier extra inzetten op welk gebied dan ook in de kijker te plaatsen. Tot slot mocht de winnares een ingekaderde versie van de foto in ontvangst nemen in de Kaaslounge. Ook fotograaf Rudy Somers bezorgde haar een levensgrote kleurfoto.

 

Sluikstort en snelheid

 

 

Door districtsschepen Rudi Sempels werd op maandag 23 oktober een ergerlijk geval van sluikstorten waargenomen in de bocht van de Antwerpsebaan naar de Nieuwe Westweg. Tal van zakken werden opgemerkt. Tijdens het vragen halfuurtje  in de districtsraad die ’s avonds plaats vond vroeg Sus Wouters uitleg over dit schandalige feit. “Wordt er onderzocht wat in de zakken zit en kan men zo de dader vatten? De interpellant vroeg ook of de snelheid tellende “mannekes” in de dorpen, nu ze niet meer lachen of kwaad kijken, de overtreders tellen en of die cijfers beschikbaar komen. Blijkt dat ze alleen voor intern gebruik zijn.