Kijk naar jezelf en kies voor jezelf


Open Vld Kapellen sluit dit weekend met een opgemerkte ludieke actie haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen af. Op 20 druk bezochte locaties in Kapellen hangen spiegels waarin de burger niet alleen zich zelf ziet staan maar ook de oproep krijgt om voor zich zelf te kiezen. Kies zondag voor jezelf is kiezen voor Kapellen. Deze boodschap sluit perfect aan bij de campagne boodschap “Ik kies voor Kapellen” en de website www.kiesvoorkapellen.be


N-VA Kapellen voert actie aan het containerpark

Op 29 september  deelde N-VA Kapellen flyers uit aan het containerpark met daarin haar voorstellen om het containerpark te verbeteren. Om afvaltoerisme tegen te gaan worden de prijzen in Vlaamse containerparken vanaf juli 2013 op elkaar afgestemd en dat vinden we een goede zaak. Enkel zo kunnen we immers het vuilnistoerisme in onze regio stoppen. Maar dan nog zullen de besturen eigen keuzes moeten maken.

N-VA houdt absoluut vast aan het principe dat de vervuiler betaalt. Maar we pleiten wel voor een rechtvaardiger en toegankelijker systeem dan wat er momenteel in Kapellen wordt toegepast. Zo willen we dat in de toekomst de tarifering van het containerpark afhankelijk wordt van een eerlijke weging van het afval in plaats van van het vervoermiddel waarmee het vuilnis wordt aangeleverd.

En wat N-VA Kapellen betreft, is  groen geen vuilnis. Groenafval moet daarom gratis kunnen afgeleverd worden aan het containerpark.  Om de ophaling te verbeteren, wil N-VA de kapellenaars  bovendien de kans bieden om een blauwe container aan te schaffen tegen een kleine prijs om het oud papier in op te bergen. Geen verplichting, wel een mogelijkheid.


Laatste kans om te stemmen voor uw burgemeester


Zondag 30 september 11.00 uur

Vierde tussentijdse uitslag poll over de burgemeesters. U kan nog stemmen tot morgenvroeg 1 oktober 9 uur. Het heeft geen zin om 2 keer te stemmen want de dubbele stemmen worden eruit gefilterd.

Hier de top drie:

Brasschaat:
1. Dimitri Hoegaerts (Vlaams Belang)
2. Dirk de Kort (CD&V)
3. Joannes Sevenhans (Brasschatenaren Kartel)

Ekeren:
1. Marc Elseviers (CD&V)
2. Ronny Kruyniers ((SP.a)
3. Koen Palinckx (N-VA)

Kalmthout:
1. Inga Verhaert (SP.A)
2. Lukas Jacobs (CD&V)
3. Clarisse De Rydt (N-VA)

Kapellen:
1. Harold van der Kraan (SP.A en Groen)
2. Dirk Van Mechelen (Open VLD)
3. Valerie Van Peel (N-VA)

Polderdistrict:
1. Angie Bosmans (Vlaams Belang)
2. Marcel Bartholomeeussen (Team 2040)
3. Rudi Sempels (N-VA)

Stabroek:
1. Raf Engels (Open VLD)
2. Liesbeth Verhaert (CD&V)
3. Rik Frans (N-VA)

N-VA opent campagnesecretariaat in de Dorpsstraat te Kapellen

In een leegstaand pand in de Dorpsstraat 13 heeft N-VA Kapellen een campagnesecretariaat geopend. Iedereen is er welkom om te komen praten over politiek, of met een nieuw idee te lanceren, of gewoon te komen buurten, of om zich lid te maken van N-VA. Bovendien kunnen bezoekers er kennis maken met de kandidaten van N-VA voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het secretariaat is alle weekdagen open van 14 tot 18 uur. Op zaterdag kan u terecht van 10 tot 16 uur.

Eretekens voor schepenen Marc De Smet en Frederic van Haaren

In Kapellen kregen de schepenen Marc de Smet (Open Vld) en zijn collega, en partijgenoot Frederic van Haaren, het ereteken ,,Ridder in de Orde van Leopold II’’ opgespeld door burgemeester Dirk Van Mechelen. Beide gedecoreerden zetelen al minstens twintig jaar als gemeenteraadslid waarvan minstens vijf jaar als schepen. Marc De Smet zetelde als gemeenteraadslid van 3 januari 1989 tot 8 september 1997 en werd nadien schepen. Bovendien is hij nog steeds schepen in Kapellen. Frederic van Haaren zetelde als gemeenteraadslid van 31 maart 1983 tot 3 januari 1989. Daarna werd hij schepen. In 1983 werd de installatie van de gemeenteraad noodgedwongen enkele maanden uitgesteld omdat er door de aftredende burgemeester een klacht was ingediend bij de Raad Van State. Met zijn leeftijd van 21 jaar was Frederic van Haaren in 1983 het jongste gemeenteraadslid in Vlaanderen en vandaag vermoedelijk het Vlaamse gemeenteraadslid met de meeste jaren op zijn palmares. Frederic van Haaren heeft een carrière van 30 jaar gemeenteraadslid en 20 jaar als schepen in Kapellen. Hij kan het record nog scherper stellen want hij is opnieuw kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Speerpunten N-VA Kapellen gaat voor … … een veilig, bloeiend en een gezellig centrum

Een topprioriteit voor ons. De Kapellenaar moet zich weer thuis voelen in zijn eigen centrum. En daarvoor is een prachtig dorpsplein, met bewandelbare paden, meer en duurzaam groen en mogelijkheden om samen te komen, onontbeerlijk. Maar er is meer nodig dan hier en daar wat aanpassingen aan de ruimtelijke ordening. Een centrum waar het opnieuw gezellig vertoeven is, vergt ook ingrepen in de mobiliteit, voldoende sociale activiteiten voor jong en oud en een betere ondersteuning van de lokale economie.
… een vlottere en doordachte mobiliteit voor alle weggebruikers
De Ovonde staat allesbehalve op punt en creëert naast files ook onveilige situaties. Op korte termijn willen we de stopplaats van De lijn laten verplaatsen, de fietspaden beter markeren en de stoplichten revalueren. Daarnaast kiezen we voluit voor de aanleg van de NX (parallel met de Waterstraat) om het doorgaand-  en bestemmingsverkeer zoveel mogelijk van elkaar te scheiden en ons centrum te ontlasten. Via natuurlijke inplanting willen we de impact van de NX op de omgeving zo laag mogelijk houden.
De afstemming van het openbaar vervoer moet beter. En we willen onze fietspaden verder uitbouwen en veiliger maken in overleg met de belangengroepen. Tenslotte dienen we het onderhoud van onze wegen en bermen te optimaliseren. Want enkel met een totaalaanpak kunnen we evolueren naar een beter mobiliteit in Kapellen.
… een bloeiende lokale economie
Winkelen in Kapellen moet weer aangenaam worden. Indien we de winkelgebieden rond de dorpskern en in Putte en Hoogboom opnieuw duidelijk afbakenen zullen handelszaken zich meer geconcentreerd gaan vestigen en ontstaat er opnieuw een echt winkelcentrum. We willen de commerciële invulling van de gelijkvloerse panden in de winkelstraten aanmoedigen en de leegstand aanpakken, maar dan moet er ook duidelijkheid komen over de bestemming van sommige straten. Zeker de Hoevensebaan en de Stationsstraat snakken naar een nieuwe invulling.
De lokale ondernemers vragen daarnaast terecht om een ernstige dialoog tussen hen, het bestuur en de representatieve organisaties zoals Unizo Kapellen en VoKa. Het ondernemersloket staat vandaag nog in haar kinderschoenen en dient dus verder uitgebouwd te worden als handig aanspreekpunt en steunpilaar. Een bloeiende lokale economie is de motor van een gemeente. Dat moeten we koesteren én ondersteunen.
… een doeltreffend handhavingsbeleid
De wijkagent mag meer dan vandaag op de voorgrond geplaatst worden want hij is hét aanspreekpunt bij uitstek op het terrein. Daarnaast hechten wij veel belang aan de zogenaamde BIN’s (Buurt Informatie Netwerken) om de veiligheid en de sociale controle in wijken te verhogen. We willen deze blijvend ondersteunen en waar nodig de oprichting actief stimuleren.
N-VA Kapellen pleit voor een kordate aanpak van kleine criminaliteit, indien nodig via GAS-boetes, en een doorgedreven opvolging door de wijkagent of jongerenwerker. Wie de wet overtreedt, moet beboet worden. Maar we willen af van administratieve betutteling, zoals bijvoorbeeld de vergunning voor het snoeien van bomen, die al onze inwoners laat opdraaien voor de fout van enkelen.
… een hechte gemeente
Een hechte gemeente wordt gedragen door haar inwoners. Daarom pleiten we voor een versterkte en ernstige samenwerking tussen het bestuur en de advies- en overlegorganen. Daarnaast willen we burgerinitiatieven zoals buurtfeesten en nieuwjaarbrunches en culturele – en sportactiviteiten waar iedereen aan kan deelnemen, zoveel mogelijk ondersteunen.
Vrijwilligers kunnen niet vaak genoeg in de bloemetjes worden gezet. Een gemeentelijk bestuur moet hier een faciliterende rol spelen en zelf mee nieuwe initiatieven (bv. De ‘Sneeuwtelefoon’: een gratis nummer waar buurtbewoners zich kunnen opgeven om de stoep van hun minder mobiele buur sneeuwvrij te maken) ontplooien.
… een warm sociaal beleid met rechten en plichten
Niemand mag in de kou blijven staan. De schaarse OCMW middelen dienen daarom te gaan naar diegenen die het echt nodig hebben. Personen die verantwoordelijkheid kunnen nemen, moeten dit doen; zij die dit echter niet kunnen, moeten wij beter beschermen.
Oud mag nooit out betekenen. We willen onze senioren helpen om zo lang mogelijk op eigen benen te blijven staan. Daarbij denken we aan het stimuleren van kangoeroe- en aanleunwoningen en het uitbreiden van de thuiszorg, dienstencentra, service flats en RVT’s. Maar evengoed dient een bestuur oog te hebben voor de noden van mindere mobiele personen bij het organiseren van gemeentelijke activiteiten en bij de aanleg van pleinen, straten, enz.  
Betaalbaar wonen is voor jonge gezinnen een hele uitdaging. Met het voorzien van kleinere percelen bij nieuwe verkavelingen en het overwegen van interessante PPS-projecten kunnen we hier aan tegemoet komen.
… een efficiënt bestuur zonder verhoogde gemeentebelastingen
We zijn ons bewust van de grote financiële uitdagingen die elke gemeente te wachten staan. Maar wij weten ook dat de Vlaming kreunt onder een groeiende belastingdruk vanuit het federale niveau. En daar willen wij vanuit de gemeente geen extra schep bovenop doen. Hogere structurele uitgaven willen we compenseren met meer efficiëntie in het bestuur en duidelijke prioriteiten inzake de diensten die de gemeente moet verlenen aan de bevolking, niet met hogere gemeentebelastingen.

Roger Verbiest in de bloemetjes gezet door Servais Verherstraeten

Op uitnodiging van de plaatselijke CD&V was Staatssecretaris Servais Verherstraeten te gast in Kapellen. Het was een verrassingsbezoek om Roger Verbiest (CD&V) in de bloemetjes te zetten. Hij is al dertig jaar actief in de Kapelse politiek. Roger werd op 4 mei 1941 in Geel geboren. ,,Een man met vele kwaliteiten, vele ideeën en guitige kwajongensstreken.  In zijn jeugd maakte hij er zelfs een specialiteit van om de zotten in Geel, voor zot te houden’’ zegt voorzitter Sonja Janssens.  In de jaren ’70 is Roger om beroepsredenen, hij werkte bij Baeyer in de haven, naar Kapellen komen wonen.  Hij geraakte snel ingeburgerd en werd actief in het verenigingsleven. Op 10 oktober 1982, stond Roger op de CVP lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen en behaalde 129 stemmen en werd lid van de OCMW raad. In 1984 werd door zijn stimulans de Boerenmarkt in Kapellen gerealiseerd.  Op 19 oktober 1988 behaalde Roger 298 voorkeurstemmen wat hem een zitje in de Gemeenteraad opleverde.  Toen op 15 januari 1992  Eddy Bruyninckx Directeur Generaal van het Antwerpse havenbedrijf werd kwam Armand Beyers in de gemeenteraad en werd Roger Verbiest Schepen in opvolging van Eddy Bruyninckx.  Eén van zijn bevoegdheden was financiën.  Op 9 oktober 1994 kreeg Roger 398 stemmen achter zijn naam.  Op dat moment werd Roger terug Schepen samen met Eric Dilliën en Stef Adriaenssen met ondermeer verkeerveiligheid, en senioren in zijn bevoegdhedenpakket.  Eén van zijn verwezenlijkingen was de verwerving door de gemeente van de Smoldersklok.  Roger zorgde ervoor dat de gemeente deze gratis kreeg van de heer Smolders. De klok staat nu te prijken in het nieuwe Toeristische Centrum Hoeve Van Paesschen.  Roger was ook een blijver zijn collega’s Schepenen zijn allen vertrokken Eric Diliën naar de VLD en Stef Adriaenssens is zich meer gaan toeleggen op zijn professionele activiteiten.  Bij de vorige verkiezingen in 2006 is Roger opnieuw OCMW raadslid geworden om enkele jaren later Roel Bruyninckx  op te volgen.  Zijn echtgenote Mia, juffrouw Mia, de allomgekende kleuterleidster die menig kakkebroeken van de Kapellenaren heeft vervangen, stond al die jaren achter Roger dit doet ze nog steeds. Ze was zelf ook heel actief binnen de partij en kon wel wat invloed uitoefenen op Roger. Roger zal er ook met deze verkiezingen weer bij zijn, als eerste mannelijke lijstduwer op plaats 28.

Putse liberalen bevestigen gemeenschappelijk engagement voor unieke Grensdorp.

De respectievelijke liberale sterkhouders uit het unieke grensdorp Putte, de Nederlandse VVD-wethouder Martin Groffen, Stabroeks VLD Schepen Raf Engels en Kapelse VLD-jongerenkandidaat Mathias Adriaenssens bevestigen eensgezind dat het hun uitgesproken intentie is de goede liberale verstandhouding boven de gemeente- en zelfs landsgrenzen voort te zetten wat betreft Putte, een belangrijk en gemeenschappelijk  deel van de drie gemeentes. Raf Engels getuigt: ‘ Als leden van de zelfde politieke familie vinden we in elkaar natuurlijke gesprekspartners en een interessante klankbord, wat het aanpakken van typische Putse problemen op basis van een gezonde verstandspolitiek vergemakkelijkt en versnelt’. De Nederlandse VVD’er treedt hem bij :’Een goed idee mag niet stoppen aan de landsgrenzen zoals het jammerlijk soms gebeurt bij partijgrenzen, een deel van ons politiek programma met betrekking tot Putte moet een bediscussieerd en gemeenschappelijk initiatief tot doel hebben’. Mathias Adriaenssens, die na het Kapelse college de lijst trekt voor het grensdorp op nummer 9, bevestigt dit : ‘Ondersteund door deze twee ervaren beleidsmakers wil ik snel en veel leren om (gemeenschappelijke) Putse problemen accuraat aan te pakken. Zo kunnen infrastructuurprojecten door goede verstandhouding en communicatie optimaal op elkaar worden afgestemd en komende investeringen complementair ingevuld worden. Het moet echt vermeden worden dat we naast elkaar beginnen besturen. Als liberalen moeten wij de tegenstrevers van hokjesdenken en ondoordachte uitgaves blijven.’

Voor meer info : Mathias Adriaenssens, mathias.adriaenssens@gmail.com: 0032474931106

foto: Kapelse VLD-jongerenkandidaat Mathias Adriaenssens,VVD-wethouder Martin Groffen en Stabroeks VLD Schepen Raf Engels.

Uw gemeente na 6 jaar gewikt en gewogen


In het zicht van de gemeente- en districtsraadsverkiezingen van 14 oktober hebben onze medewerkers de bestuursakkoorden van zes jaar geleden onder het vergrootglas genomen. Zij zochten wat verwezenlijkt werd en wat in het dak bleef steken. Zo objectief als mogelijk (zelf hebben ze jarenlang de plaatselijke politiek gevolgd) maakten zij de balans op. Na wikken en wegen gaven zij een quotering: goed, middelmatig of onvoldoende.
In vier gevallen staat ‘klein duimpje’ in de hoogte. Het gaat om Brasschaat, Kapellen, Kalmthout en het Polderdistrict Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Het Stabroeks beleid werd als middelmatig beoordeeld. Het Ekers districtsbestuur kwam het slechtste uit de bus. Het kreeg een onvoldoende en een duim die naar omlaag wijst.

Lees er alles over in ons magazine van deze week. Uiteraard zullen betwistingen oprijzen alnaargelang de beoordeling bekeken wordt door meerderheid of oppositie, door mensen ook die zich op de een of andere manier benadeeld voelen. Laat ons gerust uw mening kennen. Wij publiceren ze op de website. Doe het kort en bondig, op een hoffelijke wijze. De beste en pittigste beoordelingen krijgen ook een plaats in ons magazine. Deze week hebben we dan ook geen pollvraag meer maar geef uw mening over uw gemeente.

Sp.a en Groen Kapellen voeren campagne zonder verkiezingsborden

In Kapellen heeft het kartel p.a-groen beslist om anno 2012 haar campagne zo eco-efficiënt en eigentijds mogelijk te voeren. Ze doen dit door gebruik te maken van de digitale sociale media en een slim uitgekiende affichecampagne die hen toelaat de al te grote en storende verkiezingsborden in het straatbeeld te vermijden.
“Het klinkt allicht gedurfd, maar we hebben besloten om geen opvallend grote verkiezingsborden in velden en voortuintjes neer te zetten. Onderzoek heeft uitgewezen dat zo’n borden maar een beperkt effect hebben op het stemgedrag van de kiezer. Het levert na een tijdje zelfs een irriterend effect op. We geloven dat het inhoudelijker, sterker en persoonlijker zal zijn om gebruik te maken van gerichte raamaffiches. Dat we hiermee de afvalberg kunnen beperken, vinden we alvast mooi meegenomen”, zeggen lijsttrekker Harold van der Kraan (sp.a) en Pieter Buysse (groen – 3de plaats). Voor alle duidelijkheid willen we benadrukken dat er wel affiches op de officiële aanplakborden van Kapellen zullen komen. Deze hebben voor de Kapellenaars een informatieve functie en zijn daartoe bestemd in het straatbeeld.
Onze kandidaten van de rood-groene kartellijst willen de kiezer op de eerste plaats digitaal benaderen via e-mail en allerlei sociale media. We zijn verder van plan om het verkiezingsdrukwerk zo efficiënt mogelijk te houden met het verspreiden van een kandidatenfolder op papier en enkele pamfletten die we via huis- en marktbezoeken persoonlijk zullen toelichten.

foto: Harold Van der Kraan  (sp.a) en Pieter Buysse (groen)

1 2 3 4