Maatregelen tegen geluidsoverlast

Uit een studie blijkt dat de geluidsoverlast in het district Berendrecht, Zandvliet en Lillo vooral afkomstig is van de wegenis en omliggende industrie. “Met de resultaten van de studie in de hand kunnen we nu maatregelen nemen’’ zegt districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen.
“Bij de aanleg van nieuwe wegenis zullen we de wegverharding onderwerpen aan een geluidstoets en in hoofdzaak kiezen voor fluisterasfalt. Samen met BASF en de NMBS komt er een overleg om de geluidshinder van treinen te verminderen. We hebben immers ondervonden dat de meeste geluidshinder afkomstig is van de nieuwe spoorterminal (Combinant). Binnen het district komt ook één aanspreekpunt voor alle problemen inzake geluid- en milieuhinder. Ook zal onderzocht worden wat de invloed is van de toekomstige nieuwe goederenspoorlijn 11. Bovendien wil de overheid de bestaande geluidsnormen aanpassen zodat meer mogelijkheden bestaan om sneller in aanmerking te komen voor het plaatsen van geluidswanden of –schermen. Bedoeling is dat alle maatregelen tegen 2015 hun effect hebben zodat dan de geluidshinder in ons district zal dalen met ongeveer 20 procent’’.

Boorschild Wiske bereikt eindpunt na 6 km lange tocht onder de Schelde

Het boorschild Wiske heeft, na een ondergrondse tocht van 6 km onder het Antwerps havengebied en de Schelde, haar eindpunt op Antwerpen-Rechteroever bereikt. Zo is meteen de eerste van twee enkelsporige tunnelkokers voor de bouw van de Liefkenshoekspoorverbinding gegraven. Dit is een belangrijke stap in de realisatie van deze nieuwe rechtstreekse goederenverbinding (tegen midden 2014) tussen Linker- en Rechteroever, die als doel heeft de capaciteit van het spoorvervoer in en rond de Antwerpse haven verder te verhogen.

Boorschilden Wiske en Schanulleke graven tot 45 meter per dag
Wiske is de naam van de tunnelboormachine (TBM) die op 26 maart 2010 vanuit de vertrekschacht aan de Ploegweg op Linkeroever de ene tunnelkoker groef richting ontvangstschacht aan de Kruisweg. Op 8 februari 2010 is het eerste boorschild Schanulleke al gestart met de boring van de andere tunnelkoker. Beide boringen verlopen gelijktijdig opdat de nieuwe spoorverbinding volgens het geplande schema kan worden gerealiseerd. Er wordt bijna altijd 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 gewerkt, telkens in ploegen.
Eind juli 2011 zal ook Schanulleke (momenteel 4,5 km geboord) haar eindpunt op Rechteroever bereiken. Vanuit deze tunnelkoker gebeuren er een aantal bijkomende werkzaamheden zoals de bouw van de evacuatieschachten, de tunnelverbindingen, een platform om de doortocht van de werktreinen (de ‘Menriders’) mogelijk te maken. Beide tunnelboringen lopen parallel volgens hetzelfde traject.
De twee boorschilden graven dagelijks gemiddeld 15 meter (de TBM plaatst telkens 1,8 meter brede tunnelringen achter elkaar) waarbij op 19 april 2011 een topsnelheid van 45 meter per dag werd geregistreerd. De tunnels worden afzonderlijk gegraven met een 102 meter lange boormachine op stalen rollen (zie bijlage), die door middel van een waterschild onder hoge druk vordert (“hydromixshield”). De volledige boring verloopt computer- en lasergestuurd en gebeurt onder toezicht van TUC RAIL, het studiebureau voor de spoortechnologie van Infrabel.

Langste Belgische spoortunnels lopen tot 40 meter diep onder de Schelde
De twee boortunnels hebben een lengte van respectievelijk 5.972 meter (Wiske) en 5.979 meter (Schanulleke). Als je de begintunnel (245 m) aan de vertrekschacht én de eindtunnel (528 m) aan de ontvangstschacht hierbij optelt, betekent dit een totale lengte van 6.745 en 6.752 meter. De Liefkenshoekspoorverbinding beschikt zo over de langste spoortunnels van België.
Een cruciale passage tijdens de doorboring was de doortocht tot +/- 40 meter onder het maaiveldniveau (begane grond) van de Schelde en +/- 30 meter onder dit van het kanaaldok B1-B2. Dit werd minutieus voorbereid en uitgevoerd door TUC RAIL en het bouwconsortium THV LOCOBOUW opdat er geen hinder zou zijn voor het scheepvaartverkeer.
Zo heeft THV LOCOBOUW vorig jaar in het kanaaldok ruim 30.000 m³ beton gestort en daarboven een 2 meter dikke betonnen plaat. Deze spectaculaire onderwateroperatie gebeurde vanop drijvende pontons en met behulp van duikers. Het doel was het realiseren van een grondverbetering om de veiligheid van de graafwerken van de tunnel onder het kanaaldok te garanderen.

500 man werken op Linker- en Rechteroever aan het 16 km lange spoortraject
Dagelijks werken er ongeveer 500 man op het 16,2 km lange traject van de Liefkenshoekspoorverbinding dat begint op Linkeroever in de sporenbundel Zuid. Van daaruit wordt momenteel een spoorbedding over een afstand van 6,5 km aangelegd tot de bestaande Beverenspoortunnel (1,2 km) die wordt aangepast en gerenoveerd. De werkzaamheden voor de gedeeltelijk open verbindingstunnel en de toegangshelling tussen de Beverenspoortunnel en de vertrekschacht zijn in uitvoering.
De geboorde tunnels lopen dus onder de Schelde en het kanaaldok B1-B2 richting aankomstschacht ter hoogte van de Kruisweg op Antwerpen-Rechteroever. De bouw van een open toegangshelling naar die schacht en de aanpassing van een bestaande spoortunnel (75 m) onder de R2 zijn volop bezig. Wat verder zal de aansluiting gebeuren met het rangeerstation Antwerpen-Noord, het eindpunt van de Liefkenshoekspoorverbinding, dat één van de grootste Europese projecten is in zijn soort.

Veiligheid, duurzaamheid en planning van de werken
Op het gebied van veiligheid komen er voor de hulpdiensten toegangswegen en toegangsschachten naar de tunnels en worden er om de 600 meter evacuatieschachten (14 in totaal) en om de 300 meter tunnelverbindingen of cross passages (13 in totaal) gebouwd. De spoortunnel zal ondermeer worden uitgerust met een branddetectiesysteem (o.a. camera’s), een evacuatiesysteem (o.a. Rook- en Warmte Afvoersysteem), een automatisch schuimblussysteem en brandwerend beton. De Liefkenshoek-spoorverbinding wordt bovendien uitgerust met het Europese seininrichtingssysteem ETCS.
Infrabel integreert de spoorinfrastructuur duurzaam in de omgeving door de realisatie van een 54 hectare groot natuurcompensatiegebied (Het Groot Rietveld in Kallo); deze werkzaamheden zijn intussen voltooid. Verder komen er verscheidene geluidsbuffers in Kallo en zullen er ook een aantal geluidsschermen in de omgeving worden gebouwd. Tijdens de tunnelboringen maakt Infrabel ook gebruik van een speciale 7.000 m² grote zuiveringsinstallatie in Kallo, die zorgt voor de scheiding van de grond en de bentoniet (een mengsel van water en klei dat gebruikt wordt tijdens de boorwerken).
Het bouwconsortium THV LOCOBOUW is op 12 november 2008 gestart met de bouwkundige werken die midden 2013 voltooid zullen zijn. In de periode 2012-2014 voert Infrabel de spoor-, seininrichtings- en bovenleidingswerken uit. In het voorjaar 2014 wordt de spoorinfrastructuur van de Liefkenshoek-spoorverbinding getest. Infrabel zal – na de vereiste homologatie – deze nieuwe spoorverbinding midden 2014 ter beschikking stellen van de spooroperatoren.

765 mio euro voor een grotere toegankelijkheid en een groei van de Antwerpse haven
De totale investering voor de Liefkenshoekspoorverbinding bedraagt +/- 765 miljoen courante euro. Voor de bouwkundige werken gebeurt de financiering van dit project via een publiek-private samenwerking door de projectvennootschap LOCORAIL NV (+/- 690 miljoen courante euro – CAPEX). Het Vlaamse Gewest zorgt hierbij voor een co-financiering van 107 miljoen euro. De aanleg van de spoorinfrastructuur zal worden gefinancierd door Infrabel voor een bedrag van 75 miljoen courante euro en maakt geen onderdeel uit van deze DBFM-opdracht (Ontwerp, Bouw, Financiering, Onderhoud).
De Liefkenshoekspoorverbinding past in Infrabel’s strategie voor een stapsgewijze capaciteitsuitbreiding van de spoorinfrastructuur en een verbetering van de verkeersstromen tussen het strategische Deurganckdok op Linkeroever (de Waaslandhaven) en het rangeerstation Antwerpen-Noord op Rechteroever. Via de Liefkenshoekspoorverbinding zullen de treinen niet meer via de knooppunten (Kennedyspoortunnel en de spooras Antwerpen-Berchem – Antwerpen-Schijnpoort) moeten omrijden en komt er bovendien capaciteit vrij op de omliggende lijnen voor het reizigersverkeer.
Infrabel beoogt met deze spoorontsluiting een progressieve ondersteuning van de groei van de Antwerpse haven in het kader van een optimale intermodaliteit tussen het spoor en het water. Ook tijdens de crisis is Infrabel proactief in belangrijke spoorinfrastructuur blijven investeren en dit ten voordele van zijn klanten om voorbereid te zijn op de huidige toename van het goederentransport. Infrabel wil het aandeel van het spoor in de Antwerpse haven verhogen van de huidige 10 % naar ongeveer 15 % in 2020.
Woordvoerder Infrabel: Frédéric Petit – Tel.: + 32 (0)2 526 37 62 / Gsm: +32 (0)496 198 300
E-Mail: frederic.petit@infrabel.be / www.infrabel.be

Foto: van links naar rechts: Luc Vansteenkiste (Directeur-Generaal Toegang tot het Net Infrabel), Luc Lallemand (CEO Infrabel), Marc Van Peel (Schepen voor Haven Antwerpen), Patrick Verswijvel (Bestuurder LOCORAIL), Inge Vervotte (Minister voor Overheidsbedrijven), Eddy Bruyninckx (CEO Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen), Dirk Demuynck (CEO TUC RAIL), Hilde Crevits (Vlaams Minister voor Mobiliteit en Openbare Werken).

Foto klein: aankomst van de eerste tunnelboormachine Wiske.

Polderdistrict geeft toelage van 400 euro voor huur fuiftent

De districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo vergaderde maandagavond met een niet erg drukke agenda.
Belangrijkste punt was ongetwijfeld de toekenning van een toelage van 400 euro aan jeugdverenigingen die een fuiftent huren. Ook jongeren tussen 18 en 26 jaar kunnen (als ze minstens met drie zijn) hier aanspraak op maken. Districtsschepen Meirsman
zei (op vragen van Vlaams Belang) dat misbruik praktisch onmogelijk is. Zo dit wordt vastgesteld, zal er beteugelend worden opgetreden.
Tijdens het vragenhalfuurtje kwam de lawaaihinder aan bod. Districtsburgemeester Bartholomeeussen gaf een samenvatting van de studie die door de Stad werd gemaakt na een uitgebreid onderzoek.
In 24 straten van het Polderdistrict zijn er parkeer- en verkeersproblemen.  Op 7 juni komt hierover een infovergadering  in het districtshuis.
Roger Brands kondigde aan dat zijn tussenkomsten (gedurende ongeveer 12 jaar) over de waterproblemen in het district, uiteindelijk een gunstig resultaat opleverden. De afwateringsgracht richting Rode Wiel (Hooge Maey in Lillo) is volledig geruimd
en het water is 15 cm gezakt. Ook de Zoutenbeek wordt aangepakt. (sdl)

Meer dan 70 deelnemers aan garageverkoop in Polderdistrict

Aan de grote garageverkoop in Berendrecht, Zandvliet en Lillo hebben zondag meer dan 70 inwoners deelgenomen. Zij stelden allerlei spullen groot en klein ten toon in stallen, schuurtjes, tenten en garages met de bedoeling ze te verkopen. Het aantal bezoekers, dat vorige keer opliep tot bijna duizend, was deze keer echter heel wat lager. ‘Dat kwam door het minder goede weer’, zei organisator Philippe van Iersel die zelf bij zijn woning aan de Zandvlietse Dorpsstraat een mooie stand had opgesteld (zie foto).
Bij hem kwamen de liefhebbers van antiek en brocante ook terecht voor een lijst met deelnemers en een grondplan van de dorpen. Zo konden zij hun weg vinden langs straten en pleinen waar bewoners hun uitstalling deden. In de zomer vindt opnieuw een garageverkoop plaats in het Polderdistrict.(sdl)

MSC Savona verpulvert diepgangrecords voor containerschepen

De containerreuzen van de Zwitserse rederij MSC rijgen de diepgangrecords in de haven van Antwerpen aan elkaar. Zaterdag  werd de MSC Savona verwacht met een diepgang van maar liefst 15,50 meter. Daarmee verpulvert Savona de vorige records op naam van haar zusterschepen MSC Emanuela (15 meter op 3 april) en MSC Daniela (15,25 meter op 29 april). ‘De Antwerpse haven en MSC blijven samen de grenzen van de containerscheepvaart op de Schelde verleggen’, zegt havenschepen Marc Van Peel.
De aankomst van het schip was te zien in de Berendrechtsluis. Ook in het MAS Havenpaviljoen (Hanzestedenplaats) was er de mogelijkheid om, via directe beelden, de Savona te bewonderen wanneer ze de sluis verliet. Het containerschip is intussen afgemeerd in het Delwaidedok te Berendrecht. Het vertrekt daar maandag. (sdl)


Lillo draait weer goed

Met de heropening van het Poldermuseum en het terug in de vaart brengen van de veerdienst is er weer meer leven in het vestingdorp. Tijdens het voorbije weekend was het ook druk met fietsers die deelnamen aan een initiatief van de Provincie Antwerpen. Dat omvatte verscheidene fietstochten die startten bij het fort van Stabroek. Op de dijk in Lillo was een controlepost en ook het Havencentrum speelde een rol in het gebeuren.
Lillo wordt ook meer en meer uitgekozen voor huwelijken. Paartjes houden van het romantische kerkje en van he mooie decorum waarin foto’s kunnen gemaakt worden die haast altijd geslaagd zijn. Vorig weekend waren er zelfs twee koppels die in het ‘bootje’ stapten. Ook dergelijke gebeurtenissen brengen het nodige volk naar Lillo. (sdl) 

Alarmerend laag waterpeil in de vest rond de wallen van Lillo

Rudi Sempels (Polderbelangen) hield tijdens de districtsraad van maandagavond in
Berendrecht een tussenkomst over het alarmerend lage peil van het water in de
vest die rond de wallen van Lillo ligt.
Bij een bezoek aan het dorp afgelopen weekend, noteerde hij de bezorgdheid van
enkele vissers over deze extreem lage waterstand. Dit zou reeds enkele maanden
zo zijn. ‘Het water wordt reeds lange tijd niet meer ververst en bijgevuld’, stelde
het raadslid vast. De huidige temperaturen, het gebrek aan vers regenwater en
zuurstof en vooral de vervuiling door mens en dier verslechten de waterkwaliteit
zienderogen. Een peiling op verschillende plaatsen leert dat de gemiddelde diepte
net geen 40 cm is, wat eigenlijk meer dan 60 cm te weinig is.’ De sluis voor de
waterregeling is momenteel afgesloten met een hangslot en er kan dus geen water
vanuiit de Schelde worden bijgevuld.’
Sempels vond tijdens een rondgang verschillende kadavers van o.a palingen wat
wijst op een erbarmelijke waterkwaliteit. ‘Ik hamer op de hoogdringendheid van
dit probleem en vraag een zeer snelle oplossing’, zei hij. ‘Volgens de prognose van
de vissers, is het volledige visbestand in de Lillose vest ten dode opgeschreven
wanneer deze situatie nog langer dan twee weken aanhoudt.’
Als antwoord kreeg Rudi Sempels te horen dat het districtsbestuur zijn vraag ter
harte neemt en van plan is spoedig de ongezonde situatie te verhelpen. (sdl)

e

Seniorensportdag voor 55-plussers uit het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Op vrijdag 29 april kan je in de nieuwe sporthal “De Polder” terecht voor de tweede seniorensportdag. Kom proeven van verschillende sporten en beleef met andere senioren een aangename dag met een leuke babbel. Je kan inschrijven voor salondansen, badminton, snaggolf, knotshockey en een wandeling met stappenteller. Heel de dag deelnemen is niet nodig, je kan ook kiezen voor één activiteit. We zijn niet op zoek naar een nieuwe Kim Clijsters of Tom Boonen, een gezonde portie enthousiasme is meer dan voldoende. Aarzel niet en schrijf je in!
Inschrijvingen: plaatselijke senioren erenigingen, dienstencentrum Molengeest, districtshuis Berendrecht – vóór 22 april
Deelnameprijs: 3 euro (onthaal met koffie/koffiekoek en twee consumpties inbegrepen)
Info: sportantenne Daan De Langhe tel 03 568 38 18 –   sportantenne.bzl@stad.antwerpen.be
seniorenconsulente Daisy Vervoort tel 03 568 38 17 –  daisy.vervoort@stad.antwerpen.be
Organisatie: district Berendrecht-Zandvliet-Lillo in samenwerking met de seniorenraad en dienstencentrum Molengeest

Garageverkoop boekt succes in Polderdistrict

Om 07h15 stonden de eerste kopers aan de deur om deel te nemen aan de garageverkoop in Berendrecht, Lillo en Zandvliet. In totaal mogen we stellen dat we zo’n 800 bezoekers hebben gehad, afgaand op de plannetjes die de deur uit zijn’, zegt initiatiefnemer Van Iersel.
En dit voor een eerste editie!
Een gevarieerd publiek zowel jong en oud. Van ver in Nederland zowel als uit Aalst en Genk kwamen mensen opdagen! De deelnemers die ik al heb gesproken zijn zeer tevreden, zowel over de verkoop als over de organisatie.
Wat dat laatste betreft, hebben we een unieke formule ontwikkeld. We vragen aan de inwoners van een straat of ze in hun eigen straat willen flyeren, en ze willen dit ook doen. Zo komen we straks uit op een heel district dat door de deelnemers zelf wordt geflyerd! Goed hé! Want dit kunnen wij niet alleen doen nietwaar.
Er zijn ook plannen om met hele straten en wijken mee te doen, benieuwd wat dat wordt…Tja dit was een schot in de roos! (VI)

1 135 136 137 138 139