Engagementsverklaring subsidieaanvraag BRV antitankgracht

KAPELLEN – De projecten rond de Antitankgracht kennen al een hele geschiedenis. Sinds 2018 is Regionaal Landschap de Voorkempen, op vraag van verschillende gemeenten en overheden terug actief rond de antitankgracht en bezig met de opstart en uitbouw van een gebiedsgerichte intergemeentelijke werking rond Antitankgracht.

Eind juni 2020 werd van elke gemeente een engagement van 1.500 euro gevraagd om constructief samen te kunnen werken rond het provinciaal dossier ‘Antitankgracht: naar een robuuste ruggengraat voor de Voorkempen’, waarbij de Provincie Antwerpen 67.000 euro zal investeren. Dit engagement heeft de gemeente Kapellen genomen in de collegezitting van 27 juli 2020.
Bijkomend wil het regionaal landschap het project nog indienen bij de subsidieoproep pilootprojecten Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) vanuit het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.
Op deze manier tracht men extra budget voor de antitankgracht naar de regio te halen. Voor dit dossier wordt door Vlaanderen ook het engagement van elke gemeente gevraagd. De hoofddoelstelling van beide projecten is hetzelfde maar in beide aanvragen wordt gefocust op een ander onderdeel van de noden rond Antitankgracht, waardoor beide projecten elkaar zullen aanvullen.
Voor deze laatste oproep wordt het inhoudelijke engagement gevraagd van elke betrokken gemeente, geen financiële bijdrage.
Het college van burgemeester en schepenen van Kapellen ondertekent de engagementsverklaring voor het project ‘Antitankgracht naar een robuuste ruggengraat voor de Voorkempen’.

DEEL DIT ARTIKEL

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Eén reactie

 1. Milieuvereniging GroenRand is uiteraard verheugd dat gemeentes, provincie en wellicht het Vlaams Gewest zullen investeren in het gebiedsgericht project ‘Antitankgracht’.
  Want de open ruimte in de Voorkempen wordt schaars en staat onder enorme druk.
  Daarenboven is de weinige open ruimte die ons nog rest erg versnipperd.
  Vanuit politieke hoek krijgt men meer oog voor een geïntegreerde gebiedsgerichte werking.
  Sinds 1990 spelen de Regionale Landschappen hierin een sleutelrol.
  Ingezien wordt dat kleine geïsoleerde natuurgebieden kwetsbaar zijn en minder biodiversiteit hebben dan grote.
  Door kleine gebiedjes te verbinden ontstaan meer kansen voor planten en dieren om zich er duurzaam te vestigen.
  Versnippering wordt wereldwijd gezien als een van de belangrijkste problemen voor het behoud van biodiversiteit.
  En terecht.
  Het is daarom belangrijk om de biodiversiteit (in combinatie met erfgoed en recreatie) op landschapsschaal te bekijken.
  Natuurgebieden maken deel uit van een ecologisch geheel, een ‘landschap’, waarbij je ook verbindingen tussen bossen, bosranden, houtkanten en de aansluitende omgeving moet meetellen.
  Waar GroenRand naar streeft, is een Landschapspark Voorkempen (langs de Antitankgracht) met een oppervlakte van meer dan 11.000 hectare, waarbinnen ruimte is voor een Nationale Park.
  Daarvoor zou de Kalmthoutse Heide gecombineerd met de Schietvelden en de bossen ten oosten van Antwerpen een valabele kandidaat kunnen zijn.

  De regionale landschappen zijn verantwoordelijk voor de opbouw, uitwerking en opvolging van een duurzaam partnerschap tussen provincie, gemeenten en andere actoren.
  Maar ze moeten ook handen en voeten (financiële omkadering) hebben om deze werking vorm te geven.
  Sinds 2017 is Regionaal Landschap de Voorkempen, op vraag van GroenRand, terug actief rond de Antitankgracht.
  Wij hebben samen de wens om een gebiedsgerichte intergemeentelijke werking rond Antitankgracht uit te bouwen.
  Daarom werd er een PDPO-budget aangevraagd.
  Dit werd spijtig genoeg niet goedgekeurd
  Het Regionaal Landschap moest terug op zoek naar financiële middelen.
  Eind juni 2020 werd van elke gemeente een engagement van 1.500 euro gevraagd om constructief samen te kunnen werken rond het dossier (tezamen 10.500 euro), de Provincie Antwerpen investeert tevens 67.000 euro.
  Bijkomend heeft het Regionaal Landschap het project ingediend bij de subsidieoproep pilootprojecten Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) vanuit het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.
  Op deze manier wordt gehoopt op een behoorlijk startbudget om het ATG-project uit te werken.
  Er wordt hiervoor iemand van het Regionaal Landschap de Voorkempen halftijds vrijgesteld om het project vorm te geven en te coördineren.

  Maar er moet telkens geld en middelen gesprokkeld worden.
  Iedereen is van goede wil.
  Maar het gebeurt té lukraak en vooral zeer amateuristisch!
  Hier moet dringend verandering in komen.

  Veel van deze projecten missen een duurzaam karakter om een structurele verandering te brengen in het gebiedsgerichte ruimtelijk beleid.
  Recent klinkt er een duidelijk politieke en maatschappelijke roep naar meer eenheid en duidelijkheid op dit vlak
  De ontwikkeling van het landschap verdient een gebiedsgerichte werking vanuit een heldere visie en financiering.
  Een model waarbij op korte termijn tot uitvoering kan gekomen worden.
  Een volgehouden duurzaam beheer van het landschap slaagt alleen als de verschillende overheden samenwerken en zich gezamenlijk engageren voor de basisfinanciering.

  De aanwijzing van Landschaps- en Nationaal Parken moet volgens GroenRand een stimulans zijn voor een betere samenwerking, en dat zowel tussen de beleidsniveaus in Vlaanderen, de agentschappen en diensten (ANB, VLM, VMM…), de provincie, natuurverenigingen en de betrokken gemeenten.
  In het regeerakkoord en de beleidsnota van de minister Demir werd opgenomen dat er Nationale Parken zouden worden gerealiseerd.
  Daarnaast werd ook gesteld dat er werk zou worden gemaakt van Landschapsparken.
  Het Agentschap voor Natuur en Bos is gelast met de opmaak van het beleidskader voor de Nationale Parken.
  Dit beleidskader omvat de concrete uitwerking van de criteria, een procedure, de organisatie, financiering en timing.
  Volgens de planning zal ANB de ontwerpcriteria dit najaar afwerken.
  De Vlaamse Landmaatschappij werd gelast het beleidskader voor de landschapsparken uit te werken.
  Om deze structurele werking mogelijk te maken zal cofinanciering nodig zijn waar verscheidene partners in bijdragen.
  De beoogde verdeelsleutel en de concrete financiering vanuit het Vlaams niveau zou momenteel worden voorbereid.
  We hopen dus, na lang aandringen, dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een financieel beleid dat voor gans Vlaanderen hetzelfde en transparant is.
  Dirk Weyler
  Coördinator GroenRand

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *