Verkeersknip Plantinlaan en Veldstraat verder bekeken

PUTTE – Het gemeentebestuur van Stabroek reageert op het pamflet van Vlaams Belang betreffende de evaluatie van de verkeersknip. Het gemeentebestuur ontkent formeel elk bedrog of poging om de evaluatie van de verkeersknip te manipuleren in het voordeel van het behoud. Het evaluatieresultaat toont aan dat er voldoende draagvlak aanwezig is in de wijk om de knipmaatregelen in Plantinlaan en Veldstraat te behouden.

Het gemeentebestuur stelde de participatie van de wijkbewoners en een goede communicatie met de bewoners centraal. Informatie over heel dit proces kan je terugvinden op de projectpagina 3050 op de website van de gemeente.
Sluitstuk van dit proces was de evaluatie van de proefopstelling van de verkeersknip in Plantinlaan en Veldstraat. Doel: weten of er voldoende draagvlak aanwezig was in de wijk om deze verkeersingrepen in Plantinlaan en Veldstraat te behouden zoniet om de maatregelen weer in te trekken. Er kon op verschillende manieren deelgenomen worden aan de evaluatie:

  1. Digitaal, ofwel via een webformulier ofwel via e-mail.
  2. Schriftelijk, ofwel afgeven aan onze onthaalbalie ofwel ter plaats aan ’t Kalf (eenmalig verlengd tot zaterdag 27 februari omwille vertraging op de postzending met Bpost).
  3. Om actief deelnemen aan de evaluatie te bevorderen werd ‘niet deelnemen gelijk geschakeld met het akkoord gaan met de verkeersknippen’. Verwachting hierbij was vooral om de de personen die niet akkoord zijn met de proefopstelling actief aan te sporen om deel te nemen en noodzakelijke duidelijkheid te krijgen over de bereidheid van de wijk om zich achter het verkeersproject te zetten of niet. 

Brede reactiemogelijkheden waren voorzien om de bewoners alle kansen te geven deel te nemen. Om dit effectief te doen lag het initiatief bij de bewoners.

Ook het evaluatiegebied riep achteraf vragen op, terwijl er een logische verklaring aan vooraf ging. De maatregelen beogen het sluipverkeer uit de wijk te weren. Het zijn dan logischerwijze de bewoners van de wijk die bereidheid moeten tonen om de gewijzigde verkeerssituatie te aanvaarden en niet het sluipverkeer van buiten de wijk omdat ze leefbaarheid en veiligheid in een wijk waar ze zelf niet wonen niet interessant of onbelangrijk vinden. Als ze het wel belangrijk genoeg vinden volgen ze de wegen die voor dagelijks doorgangsverkeer dienen, nl. de gewestwegen aan de rand van de wijk.
Er werd ook geopteerd om de leeftijdsgrens te bepalen op 12 jaar. Kinderen en jongeren hebben het meeste baat bij een maximale verkeersveilige wijk, waar de snelheid van het gemotoriseerd verkeer beperkt wordt tot 30 km/u en de circulatie zich beperkt tot plaatselijk verkeer of het wijkverkeer. Vanaf deze leeftijd nemen ze al zelfstandig deel aan het verkeer en dus was het voor het bestuur belangrijk dat deze groep betrokken werd in de evaluatie.
Om deze redenen werd het evaluatiegebied beperkt tot de 13 straten van het binnengebied. In dit gebied wonen 1302 inwoners die in aanmerking kwamen. Zij allen kregen via Bpost een evaluatieformulier op naam.
Het evaluatieresultaat was als volgt:
Op het aantal van 1302 evaluatieformulieren kregen we een duidelijk beeld over de groep die tegen is. Dit aantal is beperkt, slechts 237 formulieren.
– We ontvingen 465 evaluatieformulieren volgens de mogelijkheden 1 en 2.
– Volgens mogelijkheid 3 werd de non-respons bepaald op 835, die opgeteld worden bij het aantal ‘Ja’ en ‘Ja, maar’.
– Opties ja + ja, maar: 228 
– Optie nee, maar: 42
– Optie nee: 195
– Ongeldig of blanco: 2
Dubbele formulieren werd herleid tot 1 evaluatie

Eindresultaat: voor behoud 1063 evaluaties, voor afschaffen 237 reacties. In verhouding is dat 7 op 10 inwoners die het behoud wensen.
Door sommige bewoners wordt na het bekendmaken van de beslissing, verbolgen gereageerd op de evaluatiemanier en het behoud van de verkeersmaatregel omdat de non-respons bij het positief resultaat werd geteld. 

Het bestuur vond het zeer belangrijk dat de bewoners actief deelnamen aan de evaluatie. In een situatie waar vooraf heel veel campagne, voor en tegen, werd gevoerd op sociale media is dit niet vanzelfsprekend en intimiderend. Niet voor bewoners die op een ernstige manier ongunstig verkeersgedrag willen aanpakken en niet voor het bestuur dat zeker wil zijn dat ingrijpende maatregelen gedragen wil zien. De hefboom daartoe was, en dit was vooraf heel duidelijk gecommuniceerd, dat als je akkoord ging met de proefopstelling je niet moest reageren. Hoe kan het bedrog zijn als je op voorhand duidelijke afspraken maakt dat je deze regel zal toepassen?
Met toepassing van deze voorwaarde gingen we er vooral van uit dat de tegenstanders zich actief aangesproken voelden om deel te nemen. En dat effect hebben we ook gekregen. Het bestuur concludeerde dat er met bijna 3 op 10 tegen de maatregelen onvoldoende draagvlak in de wijk aanwezig is om de verkeersmaatregelen af te schaffen. 

Het bestuur heeft een betere verkeersveiligheid en –leefbaarheid op het oog, niet alleen in deze wijk, maar in alle wijken van onze gemeente. Daarom werd de projectwerking 3050 gestart en wordt in elke wijk een participatieproject opgestart. Wijkparticipatie is in het beleid een belangrijk aspect. Sluipverkeer is in alle wijken een probleem. Sluipverkeer is problematisch verkeersgedrag en het hypothekeert de leefbaarheid en gezondheid. Sluipverkeer ontmoedigen of stoppen gaat enkel door de wegvoorzieningen zodanig aan te passen waardoor de mogelijkheden om alternatieve wegen te zoeken verdwijnen. 
Dat dit niet zonder slag of stoot gaat, hebben we al gemerkt aan het vandalisme, maar het bestuur zal zich verder inzetten, samen met alle wijkbewoners voor leefbare wijken zonder sluipverkeer.

De evaluatie is achter de rug en moet niet eindeloos gerekt worden. Zoals bekend gemaakt zal het bestuur zo snel mogelijk overgaan om de verkeersknip definitief te installeren met enkele aanpassingen die tijdens de evaluatie werden weerhouden.
Deze zijn: – Verbetering invoeren ter hoogte van het einde van de Lepelstraat om het vrachtverkeer en sluipverkeer te weren. –
– Het weghalen van de paaltjes voor fietsers en kussens in de Plantinlaan. 
– Het verplaatsen van de knip op de trage weg in de Moretuslei om het juiste evenwicht te creëren met de nieuwbouw. 
– Optimaliseren van handhaving. 

Gemeentebestuur Stabroek

DEEL DIT ARTIKEL

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *