Polderpark, bouwproject met 191 urban villa’s in Stabroek: wij vroeger de mening van de politiekers

Polderpark, bouwproject met 191 urban villa’s in Stabroek: wij vroeger de mening van de politiekers

Reactie burgemeester Rik Frans
Projectontwikkelaars willen grote en mooie bouwprojecten realiseren op de voorziene bouwgronden binnen onze gemeente. De aansnijding van dit woonuitbreidingsgebied werd in de gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorzien en voldoet aan de principes van het Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Het gemeentebestuur moet dit alles in goede banen leiden en bijgevolg dan ook de verkavelings- en omgevingsvergunning die ingediend worden, aftoetsen aan de vigerende regelgeving en de goede ruimtelijke ordening. Vaak ziet het bestuur andere kansen en mogelijkheden om er nog een aangenamere woon- en leefomgeving van te maken. Samen met de gemeentelijke administratie bepalen we wat in overeenstemming is met de beginselen van een goede ruimtelijke ordening. Onze taak bestaat erin om een goed evenwicht te vinden tussen wat toegestaan en wenselijk is. Dat dit een intensief en maandenlang proces is, hoeft geen betoog. Regelmatig hebben we moeilijke knopen moeten doorhakken, maar een kwalitatieve inrichting van dit gebied omgeven door een doorwaadbare groenzone draagt het bestuur hoog in het vaandel

Standpunt N-VA
Het standpunt van N-VA Stabroek mbt het project Polderpark: Wat wij zien als de voordelen en nadelen (minpunten) voor dit project.
-Er is een duidelijke vraag naar en nood aan betaalbare woningen (appartementen) in Stabroek.
-Projectontwikkelaars willen in dit geval een mooi bouwproject realiseren op voorziene bouwgronden in woonuitbreidingsgebied. Dit project werd afgetoetst aan de VCRO (Vlaamse Code Ruimtelijke Ontwikkeling) door administratie en Burgemeester/schepenen.
-Een vergunning werd afgeleverd voor 191 wooneenheden (10 urban villas), gefaseerd over 5 to 8 jaar op basis van de vraag. Alles wordt dus niet in één keer gerealiseerd.
-191 Wooneenheden lijkt veel, maar er wordt gewerkt met 4 bouwlagen waarvan de bovenste verdiepingen teruggetrokken zijn, waardoor de urban villa’s visueel minder hoog lijken. Door op een beperkte plaats meerdere woonentiteiten te bouwen in de hoogte heb je veel minder grondinname nodig.
-Verder is er aandacht voor veel groen: het wordt een doorwaadbaar gebied. Er zal ook meer dan 10 hectaren polderlandschap worden gerealiseerd tot aan het antitankkanaal met onder meer een boomgaard, wandelpaden, een poel, …., Het ganse project geeft een verbindend effect via de trage wegen (fietsers en voetgangers) voor een volledige wijk (Parklaan, Meidoornlaan, Lijsterbeslaan, Esdoornlaan, Sierkerslaan, Mispelaarlaan, Magnolialaan) met het gemeentepark en het sportcomplex Moorland. Hierdoor kunnen omwonenden en de kinderen van de St-Catharinaschool op een veilige en aangename manier naar de speeltuin, sport en/of atletiek, dus niet meer via de Dorpsstraat.
-Er komt onder elke urban villa een ondergrondse parking met voldoende parkeergelegenheid voor de bewoners. Bovengronds worden een beperkt aantal parkeerplaatsen gerealiseerd voor bezoekers. 
-Uiteraard blijft mobiliteit overal in onze gemeente en zeker in Stabroek een uitdaging. N-VA blijft hier ijveren voor het realiseren van de NX om het drukke doorgaande verkeer  uit het centrum te weren. Door dat te weren zal het terug verkeersleefbaar worden.

Standpunt CD&V
CD&V beseft dat een verkaveling van het woonuitbreidingsgebied tussen de Parklaan en de Sportweg aangewezen is. Maar we hebben echter bedenkingen bij de omvang van het bouwproject, de impact en de noodzaak van bijna 200 extra appartementen. 
Eerst en vooral is deze verkaveling ideaal gelegen om kernversterking te verwezenlijken met een zachte overgang naar het agrarische achterliggende gebied. Ook zien we mooie kansen in het verwerven van het aanpalende recreatiedomein. CD&V is zeker voorstander van de trage wegen en het groen/blauw doorwaadbaar gebied. De verbeterde aanleg van de achterliggende agrarische zone is tevens een pluspunt. 
Het project heeft dus zeker mooie aspecten maar de vraag is volgens ons vooral of het algemeen belang voldoende voorop staat. Wegen de voordelen op tegen de nadelen? Welke prijs betalen we als lokaal bestuur en vooral onze inwoners, voor zulk een groot en dichtbebouwd project? Komt de landelijkheid van onze gemeente niet in het gedrang door deze 10 woonblokken? 
Onze bedenkingen:
-Er is geen diepgaand onderzoek verricht naar de impact van bijna 200 extra huishoudens op de infrastructuur en faciliteiten in Stabroek. Onze eigen gemeentelijke dienstverlening (groenonderhoud, burgerzaken, vrijetijdsdiensten,…), de impact op verenigingen zoals de nabijgelegen Chiro en vooral de capaciteit van de scholen zullen mogelijks onder druk staan. Daarnaast zal ook het wegennet extra belast worden, terwijl deze reeds zwaar overbelast is.
-CD&V heeft ook haar bedenkingen bij het monotone aanbod van appartementen. Er worden enkel 1, 2 en 3 slaapkamerappartementen aangeboden. Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de werkelijke nood bij onze bevolking rond sociale huisvesting, kangoeroewoningen, zorgwoningen, cohousing,…
-De vraag is ook of de prijs van deze nieuwbouwappartementen democratisch genoeg zal zijn om ook jonge gezinnen of alleenstaanden aan te spreken.
-CD&V vraagt zich af of de appartementsblokken niet te dicht bij elkaar staan om een landschapspark of kwaliteitsvol groen te creëren. 
-Tot slot laat de projectontwikkelaar de snelheid van de bouw afhangen van vraag en aanbod. Bijgevolg zal de omliggende woonzone jarenlang werfverkeer, geluids-en stofhinder onder vinden.

Vooruit/Groen!
“Stabroek is niet klaar voor een project van deze grootteorde. Op zich is dit project zeer aantrekkelijk qua architectuur en ontwerp, maar het feit dat de ontsluiting rechtstreeks op de Dorpsstraat is en daardoor het fileleed nog verhoogt, maakt dat wij er geen voorstander van zijn. De leefbaarheid in de dorpskern komt alsmaar meer onder druk te staan door het grote aantal woningen dat bij gecreëerd wordt zonder dat er fundamenteel gewerkt wordt aan de mobiliteit en compensatie met groene ruimte en gemeenschappelijke voorzieningen.  Het grote aantal woningen zonder enige plaats voor mensen uit de lagere inkomensklasse is voor ons ook een doorn in het oog. We verwachten bij zo’n grote ontwikkeling bovendien dat de gemeente een grotere rol opneemt zodat hierin een plaats is voor gemeentelijke voorzieningen en dat groene plekken worden gecreëerd die toekomen aan de gemeenschap zonder onduidelijkheid hierover. Meer diversiteit in het woningaanbod, dus een mix van eengezinswoningen en appartementen ook gericht op de zwakkere groepen binnen onze bevolking, vinden wij belangrijk naast het ruimtelijke en groene aspect dat dient gerespecteerd. We missen ook wel de inzet op meer vooruitstrevende technieken en ideeën qua duurzaamheid.”

Reactie Open VLD
Oppositiepartij Open Vld is het project goed genegen. Voorzitter Pierre Bels: “Op zich is dat een mooi project en het is misschien wel het minst erge dat we op die plaats kunnen hebben. Er had ook kunnen worden gekozen voor de uitbreiding van de naastliggende woonwijk, want het is toch woonuitbreidingsgebied. De vraag is hoe het project gaat worden uitgevoerd. De bouwpromotor wil dat gefaseerd doen, gespreid over vijf tot acht jaar. Is dat mogelijk of moeten de 191 appartementen in een keer worden gebouwd? Het antwoord hierop is belangrijk, want jarenlang op een bouwwerf wonen of uitkijken is niet leuk”, aldus Pierre Bels. Volgens voorzitter Bels blijft de ontsluiting van het project via de te smalle Sportweg, die uitgeeft op de nu al verzadigde Dorpsstraat, een heikel punt in heel het project.

Vlaams Belang
Vlaams Belang is niet tegen het Polderpark. “Het beloven kwaliteitsvolle appartementen te worden in een groene omgeving. Het park dat aansluit op de appartementen vinden we ook een pluspunt.”, aldus voorzitter Manuel Elst. De oppositiepartij vindt de aanleg van trage wegen richting gemeentehuis en sportvelden eveneens een meerwaarde. “Polderpark gaat de mobiliteitsproblemen in onze gemeente wel alleen maar erger maken. We moeten dit mobiliteitsvraagstuk daarom ruimer bekijken. Stabroek verstedelijkt helemaal en dit project zet die trend gewoon verder. Onze gemeente is de voorbije decennia aan een hoog tempo meer stad geworden dan poldergemeente gebleven.”, zegt de voorzitter.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *