“Natuurcompensaties zijn slag in het water”

wateroverlast
“Natuurcompensaties voor de Antwerpse haven zijn een slag in het water”. Dat toont de Antwerpse ornitholoog Jacques Van Impe aan die gedurende 30 jaar onderzoek deed naar de broedresultaten van weidevogels in en rond het huidige havengebied.
Vaststelling: “Het blijkt dat de weidevogels het in het ganse gebied zeer slecht doen. In de nieuwe “natuurreservaten” verdwijnt het aantal legsels  tijdens het broedproces. Het aantal vliegvlugge jongen bereikt niet de vereiste normen om de weidevogelpopulatie in stand te houden. Belangrijkste redenen? De aanwezigheid van roofdieren (voornamelijk de vos) en het gebrek aan bemesting van de weiden in de “natuurgebieden” waardoor er minder voedsel aanwezig is. Met andere woorden: toen in de polders nog algemeen aan landbouw werd gedaan zaten er meer weidevogels in de polder dan sedert hun (dure) omvorming tot zogeheten “natuurgebied”.
Afschrapingen
Ornitholoog Van Impe geeft ook kritiek op de algemeen toegepaste praktijk om in de compensatiegebieden de vruchtbare bovenlaag in de polders af te schrapen, zodat schrale gronden ontstaan. Een praktijk die nergens bestaat en die ook niet door Europa wordt gevraagd. “De Europese vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn hebben het in eerste instantie over “instandhouding”. Nergens wordt geopperd dat polderweiden of akkers – zoals nu gebeurt of staat te gebeuren op Linker- en Rechteroever – moeten omgevormd worden tot schrale moerassen. Volgens Van Impe bewijzen zijn waarnemingen dat de dure afschrapingen (zoals in de Berendrechtse polder gebeurden) bij de creatie van nieuwe “natuur compensatiegebieden” zelfs eerder voor een achteruitgang van de weidevogelstand zorgen.
Werkgroep opgericht
Luc Van Craen van VMM/AOW stuurde een brief naar de verschillende betrokkenen, die als volgt gaat. “De ruiming van het gedeelte A12-Antitankgracht is aanbesteed door VMM. Uitvoering is voorzien vanaf eind augustus.
Het beheer van de Antitankgracht richting Berendrecht is de verantwoordelijkheid van de dienst Waterbeleid van de provincie Antwerpen. Door de overdracht van het beheer van waterlopen van de gemeente naar de provincie in het kader van de interne staatshervorming, zal ook de Zoutebeek in beheer komen bij de provincie.
Ik kan nog toevoegen dat op de vergadering vorige week van de beheercommissie Rechterschelde oever werd afgesproken dat er een werkgroep komt (met o.a. provincie en Aquafin), gecoördineerd door het bekkensecretariaat, die het probleem van de afwatering en onderhoud van de waterlopen rond Berendrecht zal onderzoeken en oplossingen zal voorstellen”.
foto: Roger Brands bij de antitankgracht

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *