Volgende twee weken enkele dagen verkeershinder in Laageind

STABROEK – Afgelopen maandag maakten de nutsbedrijven een eerste van drie doorsteken in Laageind. Het verkeer verliep die dag een stuk moeizamer doordat het beurtelings de werken moest passeren.
 
De volgende doorsteek is gepland op maandag 25 en dinsdag 26 november. Verkeer rijdt dan opnieuw via tijdelijke verkeerslichten beurtelings voorbij de werfzone. Houd daarom rekening met verkeershinder: vooral richting haven kan de reistijd tijdens de ochtendspits sterk oplopen. 
 
Dezelfde boodschap geldt bij de uitvoering van de laatste doorsteek op maandag 2 en dinsdag 3 december. 
Voorzie tijdens deze dagen dus extra tijd als je via Laageind rijdt.

Meer info: surf dan naar www.wegenenverkeer.be/stabroek. Vind je hier geen antwoord op je vraag, dan kan je terecht bij het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468 03 53 84 of bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.

Nieuwe vergunningsaanvraag voor aanleg spoorproject Oude Landen

De Prinshoeveweg krijgt een tweede brug met daaronder een comfortabel fietspad.

Spoorbeheerder Infrabel is klaar met een nieuwe aanvraag om ter hoogte van de Oude Landen, in Ekeren, het gelijknamige bovengrondse spoorproject te realiseren. Een eerste aanvraag werd, na protest van de buurt, geschorst. De nieuwe aanvraag zal rekening houden met bijkomende ingrepen om de impact op het milieu, en hinder voor de buurtbewoners, zo veel mogelijk op te lossen. Bedoeling is in september 2020 met de werken te starten. Het einde is voorzien in 2026.

Bedoeling van het project is extra spoorcapaciteit creëren voor de Antwerpse haven en de doorstroming van goederentreinen te optimaliseren zegt Thomas Baeken van Infrabel. “Zo’n 80% van alle goederentreinen rijdt via de toegang Antwerpen-Noord de haven binnen en buiten maar de vlotte doorstroming wordt gehinderd door de zogenaamde gelijkgrondse kruising Schijn. Als de treinen er elkaar niet meer gelijkgronds moeten kruisen kan het maximaal aantal treinpassages per uur stijgen. Daarom kozen we voor een nieuwe verhoogde spoorvertakkingen verderop ter hoogte van de Oude Landen. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om meer goederen per trein te kunnen vervoeren zodat er minder per vrachtwagen over de weg gaan. Om dit belangrijke project te realiseren zijn verschillende infrastructuurwerken nodig. Een aantal bruggen, tunnels en wegen moeten hiervoor vernieuwd worden. In de nieuwe spoorconfiguratie zal één spoorlijn doorgetrokken worden tot aan de nieuwe kruising “Oude Landen”, waar het over een spoor van de andere spoorlijn kruist”.

Extra geluidsschermen

De vorige aanvraag van Infrabel kreeg heel wat tegenkanting. Langsheen de Oude Landen, op enkele tientallen meters van de woningen, komt er immers een spoortalud van ongeveer tien meter hoog. Die blijft ook in de nieuwe aanvraag behouden zegt Thomas Baeken van Infrabel. “We hebben acht varianten voor een ondertunneling onderzocht maar, met een maximale meerprijs tot 800 miljoen, waren die zowel technisch als financieel niet haalbaar. De berm, met zijn hoogste punt, langs de Oude Landen, zal geleidelijk aan in hoogte stijgen en dan weer afnemen. Om het hoogteverschil in het landschap te integreren worden de heuvels op verschillende plaatsen met groen beplant. Ter hoogte van de terreinen van voetbalclub KSK Donk komt een licht hellende berm met een speelbos. Tussen de Kloosterstraat en de Veltwijcklaan kunnen de nieuwe sporen op de bestaande bedding aangelegd worden. Tussen de Veltwijcklaan, en net voorbij de Prinshoeveweg, komt de nieuwe bedding dichter naar de bewoning toe, om daarna verder weg van de woningen te liggen. Hier zal er dus minder hinder zijn voor de buurtbewoners. Bovendien zal er, na overleg met de stad en het district, fors geïnvesteerd worden in extra geluidsschermen”

Minder vrachtwagens

De fietsroute die het district Ekeren aanlegde van de Driehoekstraat tot de Bist wordt langs de Oude Landen verder doorgetrokken tot aan het Laar. Ook de bestaande onderdoorgang van de Prinshoeveweg, wordt verbreed om er een breed fietspad naast de rijbaan aan te leggen. Om de hinder van het werfverkeer naar de omwonenden te minimaliseren, heeft Infrabel gezocht naar alternatieven zegt Thomas Baeken. “Buurtbewoners waren bevreesd over het werfverkeer dat hun wijk onleefbaar zouden maken maar ook dat is opgelost. In totaal is er voor het hele project 730.000m³ grond nodig. In plaats van dit per vrachtwagen aan te voeren, zal dit per trein gebeuren. Anders moesten er gedurende 2 jaar dagelijks 180 vrachtwagens door de woonwijken rijden. Ook wordt er vanaf de autosnelweg A12 een tijdelijke weg aangelegd voor het andere werfverkeer om de verkeersdrukte weg te houden bij de buurtbewoners”. Infrabel zal nu binnenkort de noodzakelijke omgevingsvergunning aanvragen bij het Vlaamse Gewest. Nadien krijgen buurtbewoners mogelijkheid om hun eventuele opmerkingen te formuleren tijdens het verplichte openbaar onderzoek. Nadien zal de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar alle opmerkingen onderzoeken en een definitieve beslissing nemen. Infrabel hoopt deze procedure midden volgend jaar te kunnen afronden en de vergunning op zak te hebben.

Werken Spaanse Molenstraat gaan van start

In het districtshuis konden de plannen van de werken ingekeken worden

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Water-link starten maandag 25 november met de eerste fase van de heraanleg van de Spaansemolenstraat in Zandvliet. 

Water-link, rioolbeheerder van de stad Antwerpen, doet dit in samenwerking met Aquafin. Het doel is om het huishoudelijk afvalwater van woningen op te vangen in riolen en te transporteren naar een collector of verzamelriool van Aquafin. Die leiden het afvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie, waar het gezuiverd wordt en nadien in een waterloop terecht komt. Water-link zal in de Spaansemolenstraat ter vervanging van de oude riolering een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aanleggen met een buis die het regenwater opvangt en een buis die het vuil water afvoert.

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo is verantwoordelijk voor de heraanleg van de bovenbouw en koos ervoor om de Spaansemolenstraat volledig aan te leggen in roodbruine kleiklinkers.

Aannemer ‘Vermetten’ voert de eerste fase van de Spaansemolenstraat uit. Het betreft het gedeelte tussen Noordland en de Zandvlietse Varkensmarkt. Eerst zal er nieuwe riolering gelegd worden. Daarna zullen de voetpaden en de straat heraangelegd worden.  Na deze fase worden de werken opgeschort zodat het gans- en keizerrijden kan plaatsvinden. Na maart 2020 volgt het andere gedeelte van de Spaanse Molenstraat. 

Op dinsdag 19 november konden de bewoners van het district de plannen inkijken op het Districtshuis in Berendrecht. 

Meer info over de werken kan je bekomen in het Districtshuis Berendrecht, Antwerpsebaan 140 – district.BerendrechtZandvlietLillo@antwerpen.be

Voor vragen en meer informatie in verband met de riolering: Aquafin – 03 450 45 45 – contact@aquafin.be

 

Kapellen ondertekend Charter Werftransport

De gemeente volgt het voorstel van CD&V Kapellen.

Op de gemeenteraad van 18 november besliste de voltallige gemeenteraad dat de gemeente het Charter Werftransport ondertekent.

Vóór de zomer stelde fractieleider Maaike Van Overloop (CD&V) het college voor het Charter Werftransport, in navolging van onze omliggende gemeenten, te ondertekenen.

“Dit is een krachtig signaal vanuit de gemeente naar de scholen en de omgeving waarbij onze schoolgaande jeugd kan rekenen op een veilige verkeersituatie met het oog op het toenemende werfverkeer in onze gemeente.We zien dit als een eerste stap en hopen dat er structureel iets zal veranderen aan het beleid voor zachte mobiliteit met name veilige en toegankelijke voet- en fietspaden, verlichting aan oversteken,”, aldus Maaike Van Overloop.

 

Met hetCharter Werftransport zal de gemeente een duidelijk signaal geven en inzetten op een veilige en leefbare gemeente; eenvoudig in dialoog gaan met aannemers en scholen;het werfverkeer in schoolomgevingen constructief aanpakken

CD&V Kapellen vertrouwt erop dat de gemeente toeziet op een correcte naleving van het charter.

Seniorenweek neemt feestelijke start

In Kapellen is de seniorenweek feestelijk op gang getrokken. Senioren konden er in de nieuwe zaal Lux hun beentjes strekken op een t-dansant. Ongeveer 200 senioren waren op de afspraak.

Voor veel senioren was het meteen een kennismaking met de nieuwe zaal Lux, op het Marktplein, die begin deze maand in gebruik werd genomen. Normaal heeft de Kapelse seniorenweek plaats in september maar omdar er, door de verschillende werken, geen zaal beschikbaar was werd beslist om het evenement te verschuiven naar november zegt schepen Ria Van Oncen (Open Vld). “Het Bruggeske was al afgebroken en de nieuwe zaal Lux was immers nog niet klaar. Omdat er een tijdelijk dienstencentrum werd ingericht, ter hoogte van het gemeentehuis, was het misschien voor veel senioren moeilijk om zich te verplaatsen. Daarom hebben we een busverbinding ingelegd tussen het tijdelijke dienstencentrum en de nieuwe zaal Lux. Dat heeft duidelijk een invloed gehad om het aantal aanwezigen”.

De seniorenweek gaat verder op donderdag 21 november, om 14 uur, met een filmvoorstelling in zaal lux. Dan wordt de romantische komedie “Finding Your Feet”, met senioren in de hoofdrol, vertoond. Kaarten hiervoor kosten 5 euro en kunnen besteld worden via de Kapelse seniorenraad en de gemeentelijke website. Dinsdag 10 december is er een groots feest eveneens in zaal Lux. Vanaf 14 uur staan er verschillende optredens op het programma met ondermeer de plaatselijke zangers Ingri.

Toplicht Essen-Hoek: Alle problemen van de baan 

gemeenteraadsleden Liesje Van Loon, Ludo Somers en schepen Brigitte Quick. 

Essen – Dé camera en het stoplicht op Hoek, het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar alle problemen zijn eindelijk verleden tijd. 
Iedereen was blij met de komst van het stoplicht en de bijhorende camera aan de oversteekplaats ter hoogte van Mariaberg Hoek. Jammer genoeg was het systeem voor vele mensen niet duidelijk. Het principe is nochtans simpel: Rij je te snel? Dan krijg je een rood licht en moet je stoppen. Duwt er iemand op de knop om over te steken? Dan krijgt de voetganger groen licht, het verkeer rood licht en kan de voetganger veilig oversteken. Alleszins, dat is toch de bedoeling ervan.

Tot hiertoe negeerden, jammer genoeg, enorm veel mensen het stoplicht en begingen een verkeersovertreding door toch door het rode licht te rijden. Dit bracht uiteraard gevaarlijke verkeerssituaties met zich mee, maar ook commentaar en gezever hierover bleven niet uit. En terecht. CD&V Essen bracht dit punt meermaals ter sprake tijdens verschillende vergaderingen. Ook menige media brachten hierover al verslag uit. 

Intussen zijn alle problemen van de baan en werkt de slimme camera nu naar behoren. De eerste boetes op basis van de camera werden intussen uitgedeeld. De inwoners van Hoek, omwonenden, alle schoolkinderen, ouders, juffen,… zijn zeer blij dat het in orde is en hopen op snel resultaat én vooral: ze hebben eindelijk een veilig schoolomgeving! 

Daarnaast zal binnenkort ook de trajectcontrole op de Moerkantsebaan van start gaan. Bovendien betreft dit een ANPR-camera, wat wil zeggen dat die camera nummerplaten registreert die verdacht zijn en geeft dan een soort “alarm” bij de politiediensten.  

Drukke agenda voor Sint in Kapellen

Sinterklaas komt op zaterdag 23 november naar de bibliotheek aan het Dorpsplein. Eerst kunnen de allerkleinsten bij hem op de schoot en bewondert hij hun tekeningen en knutselwerkjes. Daarna leest hij kinderen vanaf 5 jaar enkele mooie verhalen uit de bibcollectie voor. Dit alles is gratis, maar je moet wel even inschrijven via de webwinkel op www.kapellen.be.

Ook in winkelcentrum Promenade kan je de Sint ontmoeten. Je vindt hem op zijn troon op zaterdag 23, woensdag 27 en zaterdag 30 november en op woensdag 4 december. Je kan bij hem op schoot, met hem op de foto, je sinterklaasbrief en/of tekeningen afgeven, enz. En natuurlijk zijn ook zijn pieten van de partij.

Hoogboom
De intrede van Sinterklaas in Hoogboom staat op zaterdag 30 november gepland. Kinderen worden tijdens de traditionele stoet door de wijk getrakteerd op snoepjes en mandarijntjes. Daarna gaat het feest met als centrale thema Het talent van Zwarte Piet, verder met Sinterklaastheater in gemeentelijke lagere school De Platanen.

Speelbabbel
Tot slot komen de Sint en zijn pieten op visite tijdens de Speelbabbel in BKO ’t Egeltje -Centrum (Antwerpsesteenweg 146) op woensdag 4 december. Kom zeker langs met je kleine spruit van 0 tot 3 jaar tussen 9.30 en 11.30 uur. Geef vóór 27 november wel even een seintje via speelbabbel@kapellen.be. Zo kan de Sint voor voldoende cadeautjes voor alle bezoekers zorgen. 

 

Nog enkele plaatjes vrij op quiz Koninklijke Fanfare De Verbroedering Zandvliet

Deelname kost 14 euro per ploeg, en inschrijven kan via: fvz.quiz@gmail.com 

Er zijn nog enkele plaatsje vrij! Dus die voor diegene die houden van een gezellige ontspannend quizavond …. schrijf je dan snel in!

 

District komt in bezit van originele tekening Rode Ridder

Tijdens de Ekerse kasteelfeesten, van september, was de Rode Ridder opvallend aanwezig en ook in de toekomst krijgt de Rode Ridder een permanent plaatsje in het Ekerse districtshuis. Voor de kasteelfeesten had de Italiaan Fabio Bono speciaal een affiche ontworpen. De originele tekening van deze affiche is overhandigd aan districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA).

De tekening, in A3-formaat, is door tekenaar Bono getekend en ingekleurd. Een werk dat ongeveer een week in beslag nam. “Het is een tekening die duidelijk naar Ekeren verwijst en uniek is in zijn soort. Het zou spijtig zijn moest de tekening in handen komen van verzamelaars. We hebben de tekening kunnen kopen voor 1.500 euro” zegt districtsburgemeester Koen Palinckx. “Dat is een spotprijs en een gegeerd goed voor verzamelaars. Die zouden er zeker het meervoud van de prijs voor op tafel willen leggen. Het is niet de bedoeling dat de tekening ergens in een kast terecht komt. Momenteel zoeken we nog een plaatsje om het op te hangen zodat ook de Ekerenaren er kennis mee kunnen maken. Om verkleuring tegen te gaan moet dat echter ergens zijn waar geen zonlicht komt”. De kans bestaat dat het district Ekeren in de toekomst nog zal werken rond het thema Rode Ridder. Welke vorm dat zal aannemen moet nog besproken worden.

Lokale politie Brasschaat onderschept 2 keer levering van drugs

Zondag 17 november werd een Nederlands voertuig met 3 inzittenden gecontroleerd door de interventieploeg van de lokale politie Brasschaat op de park & ride zone aan de St Jobsesteenweg.  De bestuurder van het voertuig was onder invloed van drank en drugs. Tevens werden XTC pillen , marihuana en een verboden wapen in beslaggenomen. De 3 verdachten werden gearresteerd.

Eerder die week, in de nacht van donderdag op vrijdag, werd ook al een voertuig gecontroleerd dat de aandacht van de interventieploeg trok. Het voertuig reed immers zeer langzaam op de Sint-Jobsesteenweg en stopte in de Durentijdlei. De  inspecteurs controleerden het voertuig en merkten dat de bestuurder onder invloed was van alcohol en drugs.  Op de passagierszetel lagen zakken met 2 kg wit poeder. De bestuurder bekende spontaan dat het ketamine was en dat hij deze ging afleveren. De drugs werden onmiddellijk in beslag genomen en de bestuurder werd gearresteerd. Er werd nog een buurtonderzoek verricht in de omgeving van de Durentijdlei, dit bleef echter zonder resultaat.
Het parket heeft de man voorgeleid en de onderzoeksrechter heeft hem aangehouden

1 2 3 951