Volgende twee weken enkele dagen verkeershinder in Laageind

STABROEK – Afgelopen maandag maakten de nutsbedrijven een eerste van drie doorsteken in Laageind. Het verkeer verliep die dag een stuk moeizamer doordat het beurtelings de werken moest passeren.
 
De volgende doorsteek is gepland op maandag 25 en dinsdag 26 november. Verkeer rijdt dan opnieuw via tijdelijke verkeerslichten beurtelings voorbij de werfzone. Houd daarom rekening met verkeershinder: vooral richting haven kan de reistijd tijdens de ochtendspits sterk oplopen. 
 
Dezelfde boodschap geldt bij de uitvoering van de laatste doorsteek op maandag 2 en dinsdag 3 december. 
Voorzie tijdens deze dagen dus extra tijd als je via Laageind rijdt.

Meer info: surf dan naar www.wegenenverkeer.be/stabroek. Vind je hier geen antwoord op je vraag, dan kan je terecht bij het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468 03 53 84 of bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.

Overleden Martha De Baere – Kapellen

Martha De Baere, weduwe van de heer Frans Erikson, overleed in het woonzorgcentrum
Zonnewende te Kapellen op 12 november 2019. Zij werd geboren te Ekeren op 22 juli 1928. De asverspreiding had plaats in strikte intimiteit op de begraafplaats te Kapellen.
Rouwadres : Familie Martha De Baere, p/a begrafenissen Jan Ketelaars, Guyotlei 9 – 2950 Kapellen.

Nieuwe vergunningsaanvraag voor aanleg spoorproject Oude Landen

De Prinshoeveweg krijgt een tweede brug met daaronder een comfortabel fietspad.

Spoorbeheerder Infrabel is klaar met een nieuwe aanvraag om ter hoogte van de Oude Landen, in Ekeren, het gelijknamige bovengrondse spoorproject te realiseren. Een eerste aanvraag werd, na protest van de buurt, geschorst. De nieuwe aanvraag zal rekening houden met bijkomende ingrepen om de impact op het milieu, en hinder voor de buurtbewoners, zo veel mogelijk op te lossen. Bedoeling is in september 2020 met de werken te starten. Het einde is voorzien in 2026.

Bedoeling van het project is extra spoorcapaciteit creëren voor de Antwerpse haven en de doorstroming van goederentreinen te optimaliseren zegt Thomas Baeken van Infrabel. “Zo’n 80% van alle goederentreinen rijdt via de toegang Antwerpen-Noord de haven binnen en buiten maar de vlotte doorstroming wordt gehinderd door de zogenaamde gelijkgrondse kruising Schijn. Als de treinen er elkaar niet meer gelijkgronds moeten kruisen kan het maximaal aantal treinpassages per uur stijgen. Daarom kozen we voor een nieuwe verhoogde spoorvertakkingen verderop ter hoogte van de Oude Landen. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om meer goederen per trein te kunnen vervoeren zodat er minder per vrachtwagen over de weg gaan. Om dit belangrijke project te realiseren zijn verschillende infrastructuurwerken nodig. Een aantal bruggen, tunnels en wegen moeten hiervoor vernieuwd worden. In de nieuwe spoorconfiguratie zal één spoorlijn doorgetrokken worden tot aan de nieuwe kruising “Oude Landen”, waar het over een spoor van de andere spoorlijn kruist”.

Extra geluidsschermen

De vorige aanvraag van Infrabel kreeg heel wat tegenkanting. Langsheen de Oude Landen, op enkele tientallen meters van de woningen, komt er immers een spoortalud van ongeveer tien meter hoog. Die blijft ook in de nieuwe aanvraag behouden zegt Thomas Baeken van Infrabel. “We hebben acht varianten voor een ondertunneling onderzocht maar, met een maximale meerprijs tot 800 miljoen, waren die zowel technisch als financieel niet haalbaar. De berm, met zijn hoogste punt, langs de Oude Landen, zal geleidelijk aan in hoogte stijgen en dan weer afnemen. Om het hoogteverschil in het landschap te integreren worden de heuvels op verschillende plaatsen met groen beplant. Ter hoogte van de terreinen van voetbalclub KSK Donk komt een licht hellende berm met een speelbos. Tussen de Kloosterstraat en de Veltwijcklaan kunnen de nieuwe sporen op de bestaande bedding aangelegd worden. Tussen de Veltwijcklaan, en net voorbij de Prinshoeveweg, komt de nieuwe bedding dichter naar de bewoning toe, om daarna verder weg van de woningen te liggen. Hier zal er dus minder hinder zijn voor de buurtbewoners. Bovendien zal er, na overleg met de stad en het district, fors geïnvesteerd worden in extra geluidsschermen”

Minder vrachtwagens

De fietsroute die het district Ekeren aanlegde van de Driehoekstraat tot de Bist wordt langs de Oude Landen verder doorgetrokken tot aan het Laar. Ook de bestaande onderdoorgang van de Prinshoeveweg, wordt verbreed om er een breed fietspad naast de rijbaan aan te leggen. Om de hinder van het werfverkeer naar de omwonenden te minimaliseren, heeft Infrabel gezocht naar alternatieven zegt Thomas Baeken. “Buurtbewoners waren bevreesd over het werfverkeer dat hun wijk onleefbaar zouden maken maar ook dat is opgelost. In totaal is er voor het hele project 730.000m³ grond nodig. In plaats van dit per vrachtwagen aan te voeren, zal dit per trein gebeuren. Anders moesten er gedurende 2 jaar dagelijks 180 vrachtwagens door de woonwijken rijden. Ook wordt er vanaf de autosnelweg A12 een tijdelijke weg aangelegd voor het andere werfverkeer om de verkeersdrukte weg te houden bij de buurtbewoners”. Infrabel zal nu binnenkort de noodzakelijke omgevingsvergunning aanvragen bij het Vlaamse Gewest. Nadien krijgen buurtbewoners mogelijkheid om hun eventuele opmerkingen te formuleren tijdens het verplichte openbaar onderzoek. Nadien zal de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar alle opmerkingen onderzoeken en een definitieve beslissing nemen. Infrabel hoopt deze procedure midden volgend jaar te kunnen afronden en de vergunning op zak te hebben.