In 2016 kan bebouwing binnengebied Hoekakker starten

Momenteel is het binnengebied Hoekakker in Ekeren ingekleurd als uitbreidingszone voor woongebied. Vanaf eind 2015 komt de bestemming echter automatisch te vervallen en kan het gebied vanaf 2016 bebouwd worden. Binnen de zone van ongeveer 20 hectaren is plaats voor meer dan 400 woningen. Voor districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) is een eventuele bebouwing echter nog geen zekerheid.

Het binnengebied Hoekakker bestaat vandaag uit weilanden en akkers maar is volgens de stad ideaal gelegen om als huisvestingsproject te ontwikkelen. Binnen het gebied, tussen de Prinshoeveweg en de Gerardus Stijnenlaan, is plaats voor meer dan 400 woningen. Volgens het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, van 2009, is de Hoekakker momenteel ingekleurd als uitbreidingszone voor woongebied maar die omschrijving vervalt eind 2015. Daarna wordt de zone automatisch woongebied. Ongeveer 12 hectaren is eigendom van Bouwbedrijf Vooruitzicht en bijna 6 hectaren is eigendom van De Ideale Woning. Vanaf 2016 moet een bouwproject wel verenigbaar zijn met de omgeving, voet- en fietsverbindingen hebben, de Oudelandse beek moet gevrijwaard blijven en er moeten maatregelen genomen worden om wateroverlast te voorkomen.

Niets beslist

Volgens districtsburgemeester Koen Palinckx zal er de komende jaren, zelfs in 2016, van bebouwing hoe dan ook nog geen sprake zijn. “Het Antwerpse stadsbestuur heeft het opstellen van een masterplan voor de Hoekakker uitgestel omdat we eerst een complete visie willen ontwikkelen voor de verschillende Ekerse open gebieden zoals Hoekakker, Puihoek en Oude Landen. Ook op stedelijk niveau is dus absoluut nog niets beslist. Wij gaan ervan uit dat door de watergevoeligheid van de Hoekakker, deze niet vanzelfsprekend in aanmerking zal komen voor bebouwing. We weten momenteel wat er op ons af komt en waar we voor staan. Daarmee wil ik niet zeggen dat we een bebouwing niet kunnen verhinderen maar er is nog een lange weg te gaan alvorens een mogelijke eerste spadesteek de grond in kan gaan”.

Compensatie

Groen Ekeren staat al jaren op de barricaden om de Hoekakker te behoeden van bebouwing en in het verleden voerden verschillende andere Ekerse politieke partijen al actie tegen een bebouwing. Bovendien vroeg de Ekerse districtsraad, in een unaniem goedgekeurd advies, om de bestemming te wijzigen naar open ruimte met als hoofdfunctie waterbuffering en als nevengeschikte functies zacht recreatief medegebruik, natuur- en landschapszorg. Dit ter compensatie van het verdwijnen van landbouwgrond en de aanleg van de tweede spoortoegang. Verschillende Ekerse politieke partijen hebben aangekondigd actie te zullen voeren vanaf het ogenblik dat de eerste bouwplannen voor het binnengebied ingediend worden.