Fietstocht Sp.a-GROEN Stabroek

Afgelopen zaterdag fietste het kartel Sp.a-GROEN door de gemeente om haar campagne enige kracht bij te zetten. Omwille van het slechte weer werd de tocht fors ingekort. De moedige fietsers vertrokken aan het sportcentrum achter het gemeentehuis en namen hun middagpauze in Putte in café het Witte Paard. Na de middag werd er dan met de overgebleven fietsers verder gereden van Putte naar Hoevenen waar er halt werd gehouden aan de sportvelden Attenhoven en in de Witven bij de senioren van S-Plus, die er een bingonamiddag hielden.
Lijsttrekster Kim Dorikens: “We wilden met deze actie aangeven dat we echt werk willen maken van verbeterde en bijkomende fietspaden zodat er een groot fietspadennetwerk ontstaat dat aansluit bij dit van onze buren. Wanneer we daarnaast waar mogelijk maatregelen nemen die een impact hebben op de verkeersdoorstroming in onze dorpskernen met daarbij zeker ook aandacht voor openbaar en collectief vervoer, dan moeten we op korte termijn toch al tot een verbetering kunnen komen van onze mobiliteit.”
Hierbij een foto van de overgebleven fietsers in het gangetje van het Witvenlokaal.

N-VA pakt burgemeesterssjerp te Stabroek


Op de foto de overwinnende N-VA met in het midden (met jeans) de nieuwe burgemeester Rik Frans

 

Het minste wat je kan zeggen van de verkiezingsuitslag in Stabroek is dat de kaarten serieus dooreen geschut zijn. Met maar liefst 33,77 % van de stemmen haalt Rik Frans (N-VA) de burgemeesterssjerp binnen. Het was nochtans LiesbethVerhaert die de meeste voorkeurstemmen, 1066, achter haar naam kreeg. Rik Frans haalde er 989. Met 10 zetels wordt de N-Va de grootste partij en hadden zij de troeven in handen om te gaan onderhandelen. De voor de hand liggende keuze was CD&V die met hun 5 zetels mee voor de meerderheid zorgt. Liesbeth Verhaert is de enig in deze nieuwe ploeg met ervaring. Zij krijgt financiën, sport, toerisme en cultuur. Sam Gabriels wordt de tweede CD&V schepen en moet het met functies als openbare werken, patrimonium, groen onderhoud en landbouw waarmaken. Bij N-VA wordt Veerle Nuyts schepen van jeugd, gezin, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. Jacques De Swaene krijgt ruimtelijke ordening, mobiliteit en milieu als bevoegdheden en Ludo Verschueren wordt naast OCMW-voorzitter schepen van senioren, emancipatie, welzijn en huisvesting. Na 18 jaar een CD&V burgemeester is het nu de N-VA die het voor het zeggen heeft.

Voorakkoord in de maak te Stabroek?

 

foto: vlnr. Ludo Verschuren (N-VA), Bart Lietaer (CD&V) en Ludo Claessens (Open-VLD)

Nu in de media druk gespeculeerd wordt over de reeds afgesloten voorakkoorden voor de gemeenteraadsverkiezingen, duiken er in Stabroek ‘compromitterende’ foto’s op van coalitievorming.

Op de Dorpsdag betrapte een alerte fotograaf enkele leden van verschillende politieke partijen in een gezellig onderonsje.
Werden hier al voorakkoorden gesloten? Of was het gewoon een  verbroedering tussen pot en pint?

In ieder geval leverde de foto een kleurrijk vriendschappelijk beeld van de politieke partijen in de gemeente op.Laatste kans om te stemmen voor uw burgemeester


Zondag 30 september 11.00 uur

Vierde tussentijdse uitslag poll over de burgemeesters. U kan nog stemmen tot morgenvroeg 1 oktober 9 uur. Het heeft geen zin om 2 keer te stemmen want de dubbele stemmen worden eruit gefilterd.

Hier de top drie:

Brasschaat:
1. Dimitri Hoegaerts (Vlaams Belang)
2. Dirk de Kort (CD&V)
3. Joannes Sevenhans (Brasschatenaren Kartel)

Ekeren:
1. Marc Elseviers (CD&V)
2. Ronny Kruyniers ((SP.a)
3. Koen Palinckx (N-VA)

Kalmthout:
1. Inga Verhaert (SP.A)
2. Lukas Jacobs (CD&V)
3. Clarisse De Rydt (N-VA)

Kapellen:
1. Harold van der Kraan (SP.A en Groen)
2. Dirk Van Mechelen (Open VLD)
3. Valerie Van Peel (N-VA)

Polderdistrict:
1. Angie Bosmans (Vlaams Belang)
2. Marcel Bartholomeeussen (Team 2040)
3. Rudi Sempels (N-VA)

Stabroek:
1. Raf Engels (Open VLD)
2. Liesbeth Verhaert (CD&V)
3. Rik Frans (N-VA)

Vlaams Belang afd. Stabroek maakt verkiezingslijst bekend

Vlaams Belang afdeling Stabroek maakt de kiezingslijst bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober as.
1) Guido Van Gansen
2) Denise Nijs
3) Johnny Vanhove
4) Odette Maes
5) Victor Dieltjens
6) Patricia Bastiaensens
7) Jozef Leffelaer
8) Heide Mertens
9) Filip Van den Broeck
10) Martinne Wouters
11) Armand Ost
12) Britta Geuens
13) Eduard Pype
14) Nele Van Gansen
15) Roger Van Camp
16) Liliane Devleeschauwer
17) Eric Breens
18) Anja Janzen
19) François Pauwels
20) Paulette Boniver
21) Koen Van Gansen
22) Frieda Meeus
23) Marc Ryckbosck
24) Anne-Marie Miseur
25) Ken Deryck

De Stabroekse partijen in “Debat”

Op donderdag 13 september was iedereen uitgenodigd in zaal JOS in Hoevenen op een verkiezingsdebat tussen lijsttrekkers, verenigingen en inwoners ingericht door ACW-Stabroek.
Door de politiek werd daarop ingegaan door de Open VLD met de schepenen Raf Engels en Pierre Bels, voor de gezamenlijke lijst Spa – Groen door  schepen Kim Dorikens en gemeenteraadslid Bert Huygen, voor de CD&V door uittredend burgemeester Alida De Bie en schepen Liesbeth Verhaert, en tenslotte door de NVA door Rik Frans en Veerle Nuyts. De lijst Stabroek – Anders was niet aanwezig en het Vlaams Belang was niet gevraagd.
Karel Mennes, voorzitter van ACW-Stabroek heette iedereen welkom en bedankte de panelleden voor hun aanwezigheid.   Daarna kreeg moderator Herman Gorremans (ACW)  het woord. Hij had een wekker meegebracht en zette die op vier minuten, en binnen die tijdspanne mocht iedere partij  dan zijn programma voorstellen.

Cultuur – Brandweer – NX
Van heel het verdere debat onthouden wij vooral dat Kim Dorikens (Spa-Groen) voorstelde voor de culturele aangelegenheden een gemeentelijke VZW op te richten.   Als het ging over de erkenning van de Stabroekse brandweer hulpdienst uitte schepen Bels (Open VLD) zijn sympathie voor deze vrijwilligers, maar zag geen mogelijkheid om dit korps te laten erkennen, gezien het juist de bedoeling is dat er minder korpsen komen, en de zone “Rand” bestrijkt nu reeds het grootste gedeelte van de gemeente, en daar kunnen wij niet onderuit. Burgemeester De Bie (CD&V) kon dit alleen maar beamen, en voegde er nog aan toe dat er een nieuwe brandweerkazerne komt aan het Delwaidedok, waardoor Stabroek zeker zeer snel kan bediend worden.  Als het over de NX ging stelde Rik Frans (NVA) dat er grote eensgezindheid nodig is om”Brussel” onder druk te zetten.  Liesbeth Verhaert (CD&V) vond fasering de enige haalbare oplossing en dacht daarbij aan de dure onteigeningen op de Ettenhoven.   Ook zij pleitte voor een eensgezind optreden naar de overheid toe   Kim Dorikens (Spa-Groen) vond dat wij ondertussen alle maatregelen moeten nemen die het gemeentebestuur zelf kan nemen, en alle mogelijke alternatieven onderzoeken. Haar teamgenoot Bert Huygen van Groen zag een gedeeltelijke oplossing in nog meer fietspaden en verdere promotie van het openbaar vervoer.
Herhaaldelijk werd door de panelleden verwezen naar de hogere overheid die zaken afblokt of er een andere mening over heeft.   Overreglementering is blijkbaar een grote rem op het gemeentelijk beleid.   Mogelijk missen ze in Stabroek wel een eigen parlementair of regeringslid om de Stabroekse belangen te verdedigen?  Wie voelt zich geroepen?

Heibel
Eens de vragen uit het publiek aan bod kwamen was de avond  al erg gevorderd, en die vragen werden dan ook snel afgehaspeld.   Daarbij ontstond er luid protest van een bewonersgroep die vond dat het debat over de NX veel te weinig aan bod was gekomen. Hier ging de moderator niet op in, en  onder luid protest verliet de groep de zaal.

Heel het gebeuren werd erg strak en professioneel geleid door de moderator, begeleid door een duidelijke beeldpresentatie.  Maar van een echt onderling debat is weinig sprake geweest – de partijen bleven erg vriendelijk voor elkaar, de moderator stelde de vragen en de panelleden gaven hun antwoord.  (LW)

foto: de opstelling van de mensen van nixnx.

Open Vld-enquête onderstrepen enkele belangrijke pijnpunten


De Stabroekse Open Vld heeft de resultaten van haar enquête bekend gemaakt. Vooral mannen (60%) tussen de 25 en 55 jaar (50%) uit de deelgemeente Stabroek (49%) hebben de enquête ingevuld, maar ook vanuit Hoevenen en Putte-Kapellen kwamen heel wat reacties. Enkele opvallende resultaten zijn ondermeer dat de Stabroekse inwoners zich ergeren aan de verkeersdrukte in het dorpscentrum maar duidelijk geen voorstander zijn om de verkeerslichten uit te schakelen tijdens de ochtend- en avondspits. Bovendien is er geen vraag om de toekomstige tramlijn vanuit Ekeren naar Stabroek door te trekken. Een groot deel van de ondervraagden willen een volwaardig wijkkantoor voor de politiezone noord en de brandweer aansturen vanuit Kapellen of Antwerpen is voor 62% van de ondervraagden geen goede oplossing. Zij willen een eigen brandweerkazerne in Stabroek. Blijkbaar hebben veel ondervraagden gekeken naar buurgemeente Kapellen want ook het merendeel van de Stabroekse inwoners wil ook jaarlijks een aantal gratis soort Jacobuscheques in Stabroek. Ondanks een zware druk op de gemeentekas moet voor drie vierde van de ondervraagden het kasteel Ravenhof tot het gemeentelijk patrimonium blijven behoren. Voor 71% van de antwoorden op de enquête moeten er dagelijks warme maaltijden worden aangeboden in de seniorenlokalen. Ook moet de gemeente investeren in de bouw van een dienstencentrum gekoppeld aan serviceflats. Tot slot werd duidelijk aangegeven dat de jaarlijkse seniorenreis moeten blijven bestaan. ,,Uit de reacties op onze enquête, en voorstellen die wij mochten ontvangen, blijkt dat de Stabroekse inwoners begaan zijn met de kwaliteit van hun leefomgeving en de dienstverlening. Voor de Stabroekse Open Vld zullen de resultaten van de enquête een belangrijke rol spelen in de eventuele onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe bestuursmeerderheid’’ besloot lijsttrekker Raf Engels. Omdat netheid ook een onderdeel was van wrevel bij de inwoners trokken kandidaten van Open Vld de straat op om een poetsactie te houden.


Stabroek-Anders maakt kiezingslijst bekend

Gemeenteraadsverkiezingen van Stabroek-Anders

1. Dupont Walter
2. Dallenes Christine
3. Van Ballaert Erna
4. Van Boven Nancy
5. Hermans Rica
6. Sleymer Sabinsko
7. De Bruyne Mike
8. Bryon Patrick
9. Joosen Martine
10. Philips Geert
11. De Cock Georgette
12. Faes Francine
13. Raaffels Gino
14. Hendriks Karl
15 De Ridder Marianne
16. Philips Jona
17. Debonnaire Kris
18. Van Brusselen Jose
19. Van Haute Paul
20. Van de Wauwer Augusta
21. Van Boven Steven
22. Calluy Dirk
23. Van Brempt Lou
24.———–
25. Ameye Jurgen

Gespreksavond N-VA

N-VA Afdeling Stabroek is alweer trots! Niet alleen verlopen de voorbereidingen en de uitrolling van onze campagne netjes zoals gepland, maar deze vrijdag hebben we ook een belangrijke gespreksavond!
Deze vrijdag 7 september komt allereerst niemand minder dan Peter De Roover als onze gastspreker een voordracht houden met als titel: “Vlaanderen en België: waarom we niet beiden kunnen hebben”. Deze vooraanstaande journalist, columnist en ere-voorzitter van de Vlaamse VolksBeweging is u vast niet onbekend.
Vervolgens kan u op deze avond onze kandidaten leren kennen, en dit door simpelweg aan één van de zes thematafels aan te schuiven. Elk van onze speerpunten – die u hier terugvindt https://stabroek.n-va.be/files/afdeling/generated/uploads/speerpunten_01.pdf – wordt per tafel toegelicht door onze specialisten.

Lijst Open VLD -Stabroek is nu compleet

Open VLD Stabroek heeft nu ook zijn laatste open plaats bekend gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op de 13de plaats ( lijstduwer eerste kolom) staat Philip De Smet. Reeds een aantal jaar is hij onderwijzer in de gemeente Stabroek. Philip wil zich graag inzetten op zeer belangrijke thema’s zoals onderwijs, jeugd, lokale economie, sport en cultuur. Zijn slogan luidt ‘samen onderweg’.

1 2 3